Toelichting op de balans

Passiva

Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

Naam van de reserve (x € 1.000)

Stand per

Resultaat- bestemming

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per

01-01-20

2019

Stortingen

Wegens overheveling van middelen

Bestedingen

Wegens overheveling van middelen

Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten

31-12-20

Algemene reserves

Algemene reserve

81.298

14.886

82.597

-

35.670

-

1.800

141.311

-

Totaal algemene reserves (a)

81.298

14.886

82.597

-

35.670

-

1.800

141.311

Bestemmingsreserves

-

-

Programma 1 Openbaar Bestuur

-

Reserve Cofinanciering Europese projecten

5.771

-

-

-

1.154

-

-

4.617

-

Programma 2 Bereikbaarheid

-

Reserve Mobiliteitsbeleid

3.717

-

450

205

858

217

-

3.297

Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid Door Derden

161.060

-

16.088

3.172

61.687

205

-

118.428

Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur

246.058

18.572

33.804

-

1.644

40.126

98.534

158.130

Reserve Groot Onderhoud Wegen

23.792

-

15.384

2.273

14.189

-

1.400

25.860

Reserve Investeringen Kunstwerken

7.378

-

8.315

1.890

-

11.281

-

6.302

Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen

5.236

-

8.102

1.182

2.519

4.865

1.146

5.990

Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit

21.400

-

1.108

-

3.938

609

-

17.961

Reserve Openbaar Vervoer Projecten

19.325

-

51.747

-

50.628

155

-

20.289

-

Programma 3 Water

-

Reserve Meekoppelkansen bij Dijkverst. en Kustontw.

28.130

-

620

-

1.158

-

-

27.592

Reserve Waterrecreatie

4.890

-

2.000

-

538

78

3.000

3.274

Reserve Klimaatadaptatie

-

-

1.100

220

243

-

-

1.077

-

Programma 4 Milieu

-

Reserve Bodemsanering

26.846

1.280-

5.722

-

4.163

-

-

27.125

Reserve Energietransitie

22.208

-

9.652

-

5.298

220

-

26.342

Reserve Circulaire economie

687

-

100

-

330

-

-

457

Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad

1.393

-

100

-

650

-

-

843

Reserve Gezonde leefomgeving

-

-

4.561

-

794

-

-

3.767

Reserve Uitvoering actieplan geluid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5 Ruimte

-

Reserve OV Knooppunten

7.149

-

8.398

-

3.039

-

-

12.508

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

9.704

-

250

-

1.019

-

-

8.935

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

5.340

-

-

-

2.157

-

-

3.183

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

4.032

-

2.500

-

2.152

-

-

4.380

Reserve MKB Innovatie-Instrumenten

8.830

1.180-

5.550

-

3.364

-

-

9.836

Reserve Duurzame Landbouw

2.508

233-

-

-

125-

1.114

-

1.286

Reserve Europese Landbouwprojecten

1.633

1.633-

250

1.114

4-

-

-

1.368

Reserve Woonbeleid

5.908

-

250

-

975

-

-

5.183

Reserve Woningbouw

12.162

-

1.200

-

2.172

-

-

11.190

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zee

523

-

-

-

-

-

-

523

Reserve Waardevermindering grondaankopen Groen

-

-

-

5.455

-

-

-

5.455

-

Programma 6 Groen

-

Reserve Groen

96.325

-

23.796

-

16.071

7.906

-

96.144

Reserve Groene Uitweg

26.521

-

110

-

2.366

-

-

24.265

Reserve Oostelijke Vechtplassen (OVP)

16.119

-

58

1.460

1.374

428

-

15.835

Reserve Cofinanciering Waddenzee

3.321

-

5.000

-

2.660

-

-

5.661

Reserve Landschap

-

-

300

-

-

-

-

300

Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat

-

6.501

-

-

-

-

-

6.501

Reserve Laag Holland

-

-

4.166

-

430

-

-

3.736

-

Programma 7 Cultuur & Erfgoed

-

Reserve Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

5.183

-

6.751

-

7.510

330

-

4.094

Reserve SvA/NHW Werelderfgoed

7.371

-

-

-

3.214

-

-

4.157

-

Programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering

-

Reserve Bedrijfsvoering

5.274

-

4.827

-

975

-

-

9.126

Reserve Huisvesting

14.483

-

-

-

762

-

-

13.721

Reserve GO-Gelden

3.038

-

-

-

482

-

-

2.556

-

Reserves ter dekking van kapitaallasten

-

Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 2)

117.639

-

-

12.819

2.470

-

-

127.988

Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 2)

36.540

-

-

24.506

95

-

-

60.951

Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 2)

200

-

-

1.225

5

-

-

1.420

Reserve Dekking kapitaallasten VIK (Progr. 2)

17.934

-

-

11.281

206

-

-

29.009

Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten (Progr. 2)

-

-

-

609

-

-

-

609

Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 5)

420

-

-

-

140

-

-

280

Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 6)

3.626

-

-

123

70

-

-

3.679

Totaal bestemmingsreserves

989.674

20.747

222.259

67.534

203.370

67.534

104.080

925.230

Totaal reserves(a + b)

1.070.972

35.633

304.856

67.534

239.040

67.534

105.880

1.066.541

Resultaat 2020

11.201

Totaal eigen vermogen

1.077.742

Algemene reserve

Doel:
De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen.


Stortingen:
In 2020 is € 82,6 miljoen gestort in de Algemene Reserve. Dit betreffen de volgende toevoegingen:
* € 57,6 miljoen: Storting van de middelen ten behoeve van het restant vrijval reserves uit het Coalitieakkoord.
* € 17,2 miljoen: Storting van het bedrag aan uitgestelde intenties conform laatste begrotingswijziging 2020.
* € 6,9 miljoen: Storting conform kaderbrief 2021: Om de begroting meerjarig sluitend te maken, wordt een deel van het begrote resultaat 2019 ingezet om het tekort in jaren 2020 en 2021 te dekken.
* € 1,0 miljoen: Storting door toevoeging van de ruimte onder het BTW-compensatiefonds in de septembercirculaire van het provinciefonds. Conform afspraak worden deze extra middelen gestort in de Algemene reserve in het kader van het herstelplan van de Algemene reserve.

Onttrekkingen:
In 2020 is € 35,7 miljoen aan de algemene reserve onttrokken. Dit bedrag bestaat uit:
* € 13,8 miljoen: Betreft de onttrekking van de middelen ten behoeve van de uitgestelde intenties waarvoor de besteding in 2020 plaatsvond.
* € 9,6 miljoen: Betreft een onttrekking uit de 2e begrotingswijziging ten behoeve van het dekken van het tekort vanuit de taakstelling in 2021.
* € 8,7 miljoen: Betreft de dekking van het restant tekorten jaarschijf 2020.
* € 3,6 miljoen: Betreffen onttrekkingen vanuit de decembercirculaire 2019. Het gaat hierbij om decentralisatie-uitkeringen die uit het resultaat van 2019 geoormerkt gestort zijn in de algemene reserve. Met deze onttrekking wordt het budget opgehoogd waarvoor de middelen in eerste instantie zijn uitgekeerd.


Stand:
Conform het financieel beleid van Provincie Noord-Holland moet de omvang van de Algemene Reserve tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedragen, met een minimum bedrag gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat berekend is voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft.

De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds (exclusief voormalig BDU middelen), de opcenten motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen.


De omvang van de structurele algemene dekkingsmiddelen per ultimo 2020 bedraagt € 373,2 miljoen. 25% hiervan is € 93,3 miljoen.
De omvang van de berekende risico's is € 12,9 miljoen voor het komende jaar en € 20,3 miljoen voor 4 jaar.

Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 93,3 miljoen moet zijn.

Bestemmingsreserves

Rekeningresultaat

Toelichting bestemmingsreserves

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39