Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Mobiliteitsbeleid

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor de voorbereiding van het opstellen en uitvoeren van beleid. In het jaarlijkse door PS vast te stellen programma Mobiliteit maken we dit inzichtelijk. Het gaat hierbij om activiteiten voor onder andere fiets, het goederenvervoer, duurzame respectievelijk slimme mobiliteit, waaronder ook verkeersmanagementbeleid, het openbaar vervoer, verkeersveiligheid, en mobility-as-a-service en de samenwerkingsverbanden met Regio en Rijk.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.1.1

Toelichting stortingen

In 2020 is er € 450.000 in de reserve gestort voor onderzoek Doortrekking Noord-Zuidlijn en € 205.000 vanuit de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden overgeheveld voor het programma Verkeersveiligheid.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is er € 1,1 miljoen aan de reserve onttrokken waarvan € 858.000 aan uitgaven (waaronder programma’s  Verkeersveiligheid en Slim & Duurzaam, Fiets en algemene studiekosten verkeer- en vervoer)) en € 217.000 door overheveling budget naar reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.

Toelichting stand

Per 31-12-2020 is er in de reserve nog € 3,3 miljoen beschikbaar dat zal worden ingezet voor programma Verkeersveiligheid, algemene verkeer- en vervoerstudies en programma Snel & Duurzaam.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39