Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010–2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.3.1

Toelichting stortingen

Gedurende de coalitie periode wordt jaarlijks 2,5 mln gestort in de reserve in kader  "Duurzaam doorpakken".

Toelichting onttrekkingen

Ontrekkingen hebben plaats gevonden voor de volgende subsidies:
- UVR HIRB plus 2020
- UVR werklocaties 2020
- UVR winkelgebieden 2020
- UVR HIRB regelingen vorige periodes
Verder is er een ontrekking geweest voor de Pilot verblijfsrecreatie
Tot slot is er een ontrekking geweest voor de Haarlemmermeer: Transformatie en Herstructurering; Stimuleringsmaatregelen transformatie en verplaatsingen van bedrijven (terreinen langs de Ringvaart)

Toelichting stand

Omdat er minder is ontrokken (2,2 mln) dan dat er is gestort (2,5 mln) neemt de stant van de reserve toe. einde jaar staat het saldo op 4,4 mln.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39