Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Bedrijfsvoering

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Bestedingsplan

Operationeel doel

8.2.1

Toelichting stortingen

Naast de begrote, jaarlijkse storting van € 1.420.000 heeft een extra storting plaatsgevonden van € 3.406.860 in verband met niet-bestede middelen voor materiele overhead en centrale personele kosten in 2020.

Toelichting onttrekkingen

Uit de reserve betalen we een deel van de kosten voor projecten in het I-domein. In 2020 is hiervoor € 558.950 onttrokken aan de reserve. Voor uitgaven aan laptops, I-pads en mobiele telefoons is € 117.584 besteed. In het kader van continue organisatieveranderingen is € 297.418 uitgegeven.

Toelichting stand

De reserve is bedoeld als egalisatiereserve. Binnen de stand van € 9,1 miljoen is voor projecten in het I-domein die al in 2020 zijn gestart maar in 2021 doorlopen € 2,8 miljoen gereserveerd. Voor de vervanging van laptopd, I-pads en mobiele telefoons is € 3,0 miljoen gereserveerd. Voor uitgaven in het kader van het persoonlijk ontwikkelbudget is geld opzij gezet. Volgens de cao heeft iedere medewerker recht op een persoonlijk ontwikkelbudget. In de afgelopen jaren hebben medewerkers dit recht nog niet volledig benut. Daarom resarveren we € 1,7 miljoen. Voorts is er € 1,25 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van thuiswerkhulpmiddelen en nog € 0,4 miljoen voor uitgaven in het kader van organisatieveranderingen.   

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39