Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Deze reserve heeft als doel kapitaallasten van investeringen in de verduurzaming van de infrastructuur binnen het programma Bereikbaarheid te dekken.

Instellingsbesluit

Tweede begrotingswijziging 2020

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.4.2

Toelichting stortingen

In 2020 is € 609.000 toegevoegd aan deze reserve vanuit de reserve innovatieprojecten mobiliteit. Dit betreffen de in 2020 gerealiseerde investeringsuitgaven voor het project LED verlichting

Toelichting onttrekkingen

nvt.

Toelichting stand

De reserve kapitaallasten Innovatieprojecten in in 2020 ingesteld en de stand is dus gelijk aan het gestorte bedrag van € 609.000. Dit bedrag is bestemd ter dekking van de toekomistige kapitaallasten

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39