Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Deze reserve heeft als doel kapitaallasten van investeringen in havencomplexen binnen programma Ruimte te dekken.
Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut niet meer in één keer ten laste van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden. Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiële vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
Vanuit deze reserve worden jaarlijks de kapitaallasten van de investering gedekt.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2018

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.2.3

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen gedaan in 2020.

Toelichting onttrekkingen

Aan deze reserve is onttrokken een bedrag aan kapitaallasten ad. € 140.000.

Toelichting stand

Het saldo van de reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39