Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor het aanleggen en verbeteren infrastructuur en ter dekking van uitgaven met betrekking tot het jaarlijks door PS vastgestelde 4 jarig programma Mobiliteit of separate krediet besluiten.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.2.1

Toelichting stortingen

In 2020 is er in de reserve € 33,8 miljoen gestort, waaronder naast € 11,8 miljoen N23 Westfrisiaweg in kader van het Coalitieakkoord Duurzaam doorpakken € 11,0 miljoen voor het Landschapsplan A8-A9 en € 3,5 miljoen Onderdoorgang Broek in Waterland.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is er aan de reserve € 140,2 miljoen onttrokken, waarvan € 1,6 miljoen voor studiekosten iMPI (waaronder HOV Noordwijk-Schiphol en Verbinding A8-A9, € 32,2 miljoen door overhevelingen waarvan € 29,4  miljoen aan investeringsbijdragen verbeter- en uitbreidingsprojecten iMPI naar de reserve Kapitaallasten Weg- en Ov-infrastructuur (zoals HOV in ’t Gooi) en € 2,8 miljoen naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden en, tenslotte, € 98,5 miljoen aan vrijval (naar de algemene middelen)  in kader van het Coalitieakkoord Duurzaam doorpakken (waarvan € 75,0 miljoen Duinpolderweg).

Toelichting stand

Per 31-12-2020 is er nog € 158,3 miljoen in de reserve beschikbaar, dat naast dekking studiekosten iMPI met name wordt ingezet ter dekking van (lopende en toekomstige) dekking kapitaallasten Verbeter- en uitbreidingsprojecten iMPI in weginfrastructuur (waaronder  Verbinding A8-a9 en Onderdoorgang Broek in Waterland), OV-infrastructuur (HOV in ‘t Gooi en HOV Noordwijk-Schiphol) en fietsinfrastructuur (waaronder oplossen knelpunten).

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39