Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Kapitaallasten Groen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Groen binnen programma Groen te dekken.

In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van betreffende reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Groen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.1.1

Toelichting stortingen

In 2020 is € 123.000 gestort in de reserve kapitaallasten Groen. Het betreft een overheveling van de investeringsuitgaven vanuit de reserve Groen voor de projecten: Natuurbrug Zeeporrt, Ecoduct Zeeweg en De Faunapassage N201.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is € 70.000 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten

Toelichting stand

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke investeringsuitgaven die geactiveerd zijn met als dekkingsbron de reserve kapitaallasten groen. Vermindert met de reeds onttrokken kapitaallasten

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39