In één oogopslag

Programma

Ontwerp
begroting
2020

Actuele
begroting
2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Lasten

561.585

554.512

507.322

47.190

Baten

-483.413

-472.507

-478.461

5.954

Saldo van baten en lasten

78.172

82.005

28.861

53.144

Stortingen reserves

273.800

391.892

372.390

19.503

Onttrekking reserves

-351.972

-468.829

-412.452

-56.378

Resultaat

0

5.067

-11.201

16.269

Analyse van het resultaat


Resultaat

Het rekeningresultaat 2020 bedraagt € 11,2 miljoen voordelig. Het begrote resultaat na de laatste begrotingswijziging bedroeg € 5,1 miljoen nadelig. Dit betekent dat het resultaat € 16,3 miljoen voordeliger is dan verwacht bij de laatste begrotingswijziging.

Uitgaven (lasten)
De provincie heeft in 2020 € 507,3 miljoen uitgegeven ten behoeve van de beleidsterreinen Openbaar bestuur, Bereikbaarheid, Water, Milieu, Ruimte, Groen en Cultuur en Erfgoed en Bedrijfsvoering. De uitgaven zijn € 47,1 miljoen lager dan begroot. Het grootste verschil in de uitgaven ten opzichte van de begroting zit in de programma's Bereikbaarheid, Ruimte en Groen.
Binnen het programma Bereikbaarheid zijn de voornaamste oorzaken voor de lagere uitgaven een lagere besteding op de LED verlichting doordat een bedrag onterecht stond begroot. Daarnaast is minder groot onderhoud gepleegd aan wegen, minder gladheidsbestrijding door de zachte winter en is een aantal grote projecten verschoven naar 2021.

Binnen programma Ruimte is een bedrag vrijgevallen voor Europese Projecten Landbouw voor een garantieregeling. Deze was ten onrecht opgenomen. Daarnaast is minder onroerend goed verkocht in 2020, waardoor de verkoopkosten lager zijn. Ten slotte is een subsidie aan de Gemeente Haarlem voor het Koepelterrein niet meer in 2020 verleend omdat de aanvraag aangescherpt moest worden.
Binnen programma Groen is een aantal projecten vertraagd door langere voorbereidingstijd of wijziging in bestuurlijke afspraken. Daarnaast is aantal subsidies lager verleend dan begroot. Ten slotte zijn de uitgaven voor het Faunafonds lager dan begroot.

Inkomsten (baten)
De provincie heeft in 2020 € 478,5 miljoen aan inkomsten(baten) ontvangen. De grootste bronnen van inkomsten voor de provincie zijn:

  • Lokale heffingen, provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting): € 223,7 miljoen;
  • Algemene uitkering vanuit het Rijk, Provinciefonds: € 204,0 miljoen;
  • Ontvangen dividend: € 13,4 miljoen.

Reservemutaties
Vanuit de reserves is in 2020 € 289,6 miljoen onttrokken ten behoeve van uitgaven in 2020. Er is in 2020 € 355,4 miljoen gestort in de reserves ten behoeve van uitgaven in toekomstige jaren. Het resterende deel van de totale storting van € 372,4 miljoen en de totale onttrekkingen van € 412,5 miljoen zoals weergegeven in de tabel "in 1 oogopslag" bestaat uit een vrijval van reserves van € 105,9 miljoen en € 17,0 miljoen overheveling tussen verschillende reserves in het kader van de herschikking van de bestemmingsreserves in 2020.
Zie voor een volledige toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting het overzicht baten en lasten (5.1 ) en de toelichting hierop.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39