Programmaverantwoording 2020

3. Water

Doelenboom

Maatschappelijk doel

De maatschappelijke doelen binnen het programma Water liggen vast in ‘Watervisie 2016 - 2021’ en ‘Visie op de Waterrecreatie 2030’.
De hoofddoelen van Watervisie 2016 - 2021 zijn het beschermen tegen overstromingen en een duurzaam gebruik van het water voor verschillende doeleinden. Bij het beschermen tegen overstromingen staan drie elementen centraal: primaire en regionale keringen die aan de wettelijke norm voldoen, een robuuste ruimtelijke inrichting en effectieve calamiteitenplannen. Bij een duurzaam gebruik van het water gaat het om een zorgvuldig beheer van grond- en oppervlaktewater. Er mag geen uitputting of verontreiniging plaatsvinden. De beide hoofddoelen sluiten aan op de doelen van twee belangrijke Europese Richtlijnen: de ROR (Richtlijn Overstromingsrisico’s) en de KRW (Kaderrichtlijn Water).

In 2020 is onder andere ingezet op:

  • het toevoegen van extra ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving van dijkversterkingen
  • het uitvoeren van klimaatstresstesten voor infrastructuur, natuur en landbouw
  • het uitvoeren van KRW-projecten

De doelstellingen uit de Visie op de Waterrecreatie 2030 zijn het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van de waterrecreatie in Noord-Holland. Dit betreft het versterken van de groeipotentie en werkgelegenheid in deze sector en het, daar waar passend, faciliteren van de diverse vormen van waterrecreatie voor de inwoners en bezoekers van Noord-Holland.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

10.239

1,2 %

Baten

6.333

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39