3. Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Toelichting

De provincie heeft als wettelijke taak het goedkeuren van projectplannen Waterwet. Op 22 april 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen tegen GS-goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet Markermeerdijken. De Alliantie is in mei 2020 gestart met de uitvoering van deze dijkversterking. In 2020 is er met bewoners geparticipeerd over de dijkplaatsen in de Polder Zeevang en de dijkversterkingsoplossing in Uitdam. In 2020 is gestart met de eerste fase van de aanleg van het stadsstrand.
Voor de uitvoering van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) hebben GS € 23 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Reserve meekoppelkansen dijkversterkingen en kustontwikkeling. Dit ambitieprogramma is samen met de natuurbescherming, het hoogheemraadschap, de gemeenten en bewoners opgesteld. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft in 2020 een subsidie van € 570.000,- toegekend voor de meekoppelkansen natuurontwikkeling en landschapsherstel.
In 2020 werd gestart met het opstellen van een ontwerpprojectplan Waterwet polder Katwoude. De verkenning voor de versterking van de dijk tussen Den Oever en Den Helder is grotendeels uitgevoerd. In 2020 heeft de provincie de projectplannen Waterwet voor Marken en het Sluizencomplex IJmuiden goedgekeurd. Voor de planvorming voor dijkversterking Durgerdam is door de complexiteit meer tijd nodig. In 2020 is er veel participatie met bewoners geweest.
Van het uitvoeringsprogramma De Nieuwe Afsluitdijk is het Off Grid Test Centre (OGTC) in 2020 niet in uitvoering genomen omdat het plan hiervoor niet onderscheidend genoeg was. De versterking van de Afsluitdijk is vertraagd omdat door nieuwe technische inzichten delen van het plan aangepast moeten worden. Ook de in 2020 gestarte aanleg van de vismigratierivier wordt hierdoor vertraagd. GS hebben in 2020 besloten om de definitieve overeenkomst voor de uitbreiding en verduurzaming van het Vlietermonument op de Afsluitdijk met RWS en de gemeente Hollands Kroon aan te gaan.
In 2020 heeft de provincie een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het Programma Kust en het Onderzoeksprogramma zeespiegelstijging van het Deltaprogramma Waterveiligheid. De provincie heeft voorzitterschap van het bestuurlijke Landelijk Overleg Kust (LOK) en van de ambtelijke Landelijke Kennisgroep Kust (LKK) ingevuld.  
In 2020 is gestart met de verkenning van de uitvoering van een programma Identiteit kustplaatsen in het IJsselmeergebied.
De provincie is in 2020 betrokken geweest bij het opstellen van het landelijke ontwerp-Overstromingsriscobeheerplan (ORBP). Het ORBP is een verplichting vanuit de Europese RichtlijnOverstromingsrisico’s (EU-ROR). Het concept-Regionaal Waterprogramma dat door GS in december 2020 is vastgesteld sluit aan bij het ontwerp-ORBP. Met de provincies Utrecht en Zuid-Holland en acht waterschappen is gestart met de voorbereiding voor actualiseren van het Randstadoverstromingsmodel.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39