3. Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Toelichting

De provincie is bevoegd gezag voor het aanwijzen en normeren van regionale waterkeringen en de gemaakte afspraken met de waterschappen liggen vast in het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014.
In 2020 heeft de provincie er voor gezorgd dat de gemaakte afspraken in het uitvoeringsbesluit zijn nageleefd. De waterschappen hebben ook dit jaar een voortgangsrapportage opgeleverd op basis van het afgesproken format en die heeft de provincie met hen besproken en beoordeeld en bekrachtigd met een goedkeuring door GS en PS.
Verder speelde in 2020 in provincie Noord-Holland dat een aantal normeringen van dijken niet meer op orde waren. Deze keringen heeft de provincie met de betrokken waterschappen opnieuw beoordeeld en de provincie heeft de waterschappen geadviseerd om tot een goedgekeurde norm te komen.
In 2020 werd de eerste versie van de provinciale Omgevingsverordening van kracht. In 2020 heeft de provincie ervoor gezorgd dat in deze verordening de provinciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom het formuleren en handhaven van de gewenste omgevingswaarden van de regionale keringen zijn opgenomen.
Verder heeft de provincie in 2020 haar verantwoordelijkheden in landelijke samenwerkingen op het gebied van regionale keringen genomen. Zo spelen er landelijk discussies over een nieuwe veiligheidsbenadering voor regionale keringen, de implementatie van de Omgevingswet, de evaluatie van de Waterwet en het ook toepassen van een zorgplicht voor regionale waterkeringen. Al deze issues worden, onder andere samen met de overige provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, verder uitgewerkt in het Ontwikkelprogramma Regionale Keringen III (ORK III). Andere van belang zijnde onderwerpen zijn meerlaagse veiligheid en de kennisontwikkeling ten aanzien van toetsing van dijken, kunstwerken en niet-waterkerende werken. De provincie participeerde in 2020 in het begeleidingsteam Visie en de werkgroepen Veiligheidsbenadering en Zorgplicht binnen ORK III. Tevens was de provincie in 2020 één van de trekkers van het IPO-veiligheidsberaad. In 2020 is de provincie Noord-Holland in al deze gremia bijzonder actief geweest. De provincie is in 2020 samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart als trekker van een landelijke pilot omtrent de mogelijke invoering van de zorgplicht voor regionale keringen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39