Programmaverantwoording 2020

4. Milieu

Doelenboom

Maatschappelijk doel

De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Dat wil zeggen: een omgeving waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is en die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. De provincie wil gezondheidswinst behalen door vanuit haar rol te sturen op het behouden en waar mogelijk verbeteren van een gezonde fysieke leefomgeving. Inwoners van de provincie Noord-Holland vinden gezondheid een belangrijk beleidsthema. Veel partijen zien daarbij een duidelijke rol weggelegd voor een actief middenbestuur. Mondige burgers vragen om een handelende provincie, gemeenten en GGD’s vragen om een partner en een verbindend middenbestuur, en het Rijk ziet ook decentraal mogelijkheden om gezondheidswinst te behalen.
Verbetering realiseert de provincie in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, milieu- en natuurorganisaties en inwoners. Dit wordt allereerst gedaan met vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Dit wordt in mandaat uitgevoerd door de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten voeren deze taken uit binnen de kaders van de Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)-strategieën en op basis van jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Met deze diensten heeft de provincie een eigenaars- en een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie.
Het realiseren van een gezonde leefomgeving, en bovendien de komst van de Omgevingswet, vragen om een programmatische aanpak, zodat al gaande kan worden bijgestuurd. Dit is ook aangekondigd in het coalitieakkoord. Het programma gezonde leefomgeving is hiervoor ingericht. Dit programma vormt een uitbreiding van het milieubeleid en richt zich, naast de bestaande taken die gewoon doorlopen, op het monitoren van de fysieke leefomgeving en het opbouwen van kennis omtrent de gezondheidseffecten van milieuvervuiling. Daar bovenop kan extra winst worden geboekt door de verbinding te zoeken met andere kerntaken en opgaven, bijvoorbeeld bij mobiliteit, wonen en klimaatadaptatie. Ook zet de provincie vanuit dit programma nieuwe samenwerkingsverbanden op en worden bestaande verbanden verstevigd.
Bij de opgave van een gezonde leefomgeving wordt er gestreefd naar een goede balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid. De milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan de wettelijke basiskwaliteit en waar mogelijk wordt gestreefd naar verbetering, onder andere World Health Organisation (WHO)-normen.
De provincie onderschrijft de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en werkt mee aan de uitvoering van de Rijksambities, nu nog gesteld op 49% vermindering van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, en heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Op 11 december 2020 zijn de EU-lidstaten akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. Vooralsnog heeft de provincie deze verhoogde doelstelling nog niet overgenomen, in afwachting van een vertaling ervan naar de Nederlandse situatie door het kabinet. De provincie tracht de energiebehoefte te beperken, het gebruik van duurzame energie te maximaliseren en gebruik van grondstoffen zo efficiënt mogelijk te laten zijn.
Daarbij heeft de provincie de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben en in 2030 een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen. De provincie stimuleert de transitie naar een circulaire economie met als ambitie een 100% circulaire economie in 2050 met als tussendoel voor 2030 dat we halverwege zijn.

Wettelijk beleidskader

  • De regelgeving voor milieu, energie en circulaire economie komt deels vanuit Europa en deels vanuit het Rijk.

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

66.992

7,6 %

Baten

14.410

1,6 %

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39