4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

Geluidbelasting provinciale wegen
In het Actieplan 2018-2022 heeft de provincie haar ambities vastgelegd met betrekking tot het terugdringen van de geluidbelasting door provinciale wegen. Dit gebeurt op twee manieren:

  • Het toepassen van geluidreducerend asfalt op aangegeven wegvakken door de gebiedsaannemers. Dit wordt gedaan volgens de door hen gevolgde onderhoudsplanning. In 2020 zijn er geen wegvakken met geluidreducerend asfalt aangelegd. In 2021 staan een aantal wegvakken in de planning voor de aanleg van geluidreducerend asfalt.
  • Het waarborgen van een acceptabel binnenniveau bij hoogbelaste solitair gelegen woningen door middel van het aanbrengen van gevelisolatie. Eind 2020 is het project van start gegaan en zijn de eigenaren en bewoners van de solitair gelegen woningen per brief nader ingelicht over het project.

Industrieterreinen van regionaal belang
De in de Provinciale Milieuverordening aangewezen vijf industrieterreinen ‘van regionaal belang’ zijn beleidsneutraal overgenomen in de Omgevingsverordening. Het geluidzonebeheer van deze vijf industrieterreinen is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). In het kader van een actualisatie van het geluidverdeelplan voor het industrieterrein Westpoort is in 2020 een aanzet gemaakt voor de 2 e herziening van het bestemmingsplan ‘Geluidverdeelplan Westpoort’. De ter inzagelegging staat gepland voor 2021.

Stiltegebieden
De bestaande 39 stiltegebieden uit de Provinciale Milieuverordening zijn in 2020 opgenomen in de Omgevingsverordening. Hierbij zijn ten opzichte van de regels in de Provinciale Milieuverordening een aantal verduidelijkingen en vereenvoudigingen doorgevoerd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle stiltegebieden aan de streefwaarde voldoen. Om die reden ontwikkelt de provincie, in afstemming met de gebiedspartners, nieuw beleid. In dat kader is in 2020 een aantal aanvullende inventariserende onderzoeken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Sanering geluidbelaste woningen boven 63 dB

Aantal

59

0

Project is gestart, uitvoering volgt in 2021 en 2022.

Extra stil asfalt (in km)

Aantal

2,2

0

Project is gestart, uitvoering volgt in 2021 en verder.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39