4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

Mijnbouwwet
We hebben meerdere adviezen op het gebied van opsporingsvergunningen en opslagplannen voor geothermie (aardwarmte) uitgebracht aan het Rijk.
Aardkundig erfgoed
We hebben de omzetting van de regelgeving voor aardkundige monumenten uit de PMV naar de Omgevingsverordening NH2020 afgerond. We zijn een informatiecampagne begonnen voor gemeenten die de regels uit de verordening moeten verwerken in hun omgevingsplannen.
Bodemconvenant
We hebben besloten de uitvoering van de afspraken uit het landelijk bodemconvenant, zoals geconcretiseerd in het provinciaal uitvoeringsprogramma 2016-2020 en de bijbehorende subsidieregeling bodemsanering, te actualiseren en met een jaar te verlengen vanwege uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het opheffen van de Wet bodembescherming tot 1 januari 2022. We hebben op diverse manieren gemeenten verder voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tevens hebben wij gemeenten ondersteund bij het opstellen van PFAS-beleid. Mede namens de andere provincies hebben we het Rijk geadviseerd bij het formuleren van landelijk PFAS-beleid.
Spoedlocaties bodemsanering
We hebben in Noord-Holland 96 spoedlocaties. We hebben op alle locaties de risico’s beheerst en hiermee voldaan aan de afspraak uit het landelijk bodemconvenant. In 2020 zijn er 4 locaties bijgekomen. Op 45 locaties is de sanering volledig afgehandeld. Op 34 locaties is een sanering gaande en op 17 locaties loopt onderzoek of zijn onderhandelingen.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer ’t Gooi
We hebben voor het gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen in ’t Gooi een nieuw convenant voor de periode 2021-2030 afgesloten met de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, de drinkwaterbedrijven Vitens en PWN en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (zie ook www.gwbeheergooi.nl ). Grondwaterbeheer is nog lang nodig. We hebben er daarom voor gezorgd dat er voldoende geld is om het beheer nog 30 jaar te kunnen uitvoeren. Dit geld is afkomstig van convenantspartners en afkoopafspraken met partijen die verantwoordelijkheid dragen voor grondwaterverontreinigingen.
Stortplaatsen Wet milieubeheer
De herijking van de rekenrente van het vermogen in het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen vraagt meer tijd. Verlaging heeft grote financiële gevolgen voor de exploitanten. We onderzoeken daarom niet alleen de financiële risico’s, maar ook de effecten op het doelvermogen dat de exploitanten moeten opbrengen in het Nazorgfonds. We blijven participeren in een pilot om te komen tot duurzaam stortbeheer.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39