4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

Varend ontgassen
De provincie Noord-Holland heeft per 1 maart 2017 een verbod ingesteld op varend ontgassen, van vooral benzeenhoudende stoffen. Ontgassen van deze stoffen is schadelijk voor de gezondheid (kankerverwekkend) en geeft geurhinder. In  2020 hebben 5 proefnemingen plaatsgevonden in de haven van Amsterdam met mobiele ontgassingsinstallaties. In samenwerking met andere provincies, rijk, en omgevingsdiensten is in 2020 gewerkt aan een de uitwerking voor van VTH voor mobiele ontgassingsinstallaties.
In 2020 is het eNose-netwerk geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat dit netwerk een belangrijke preventieve functie heeft om ontgassen te voorkommen, te signaleren en informatie hierover door te geven aan de partners voor het toezicht en de handhaving.
Geur
In 2020 zijn twee pilots gestart met uitbreidingen van het eNose-netwerk om bronnen van geurhinder beter op te sporen. De eerste pilot is in de IJmondregio, in samenwerking met Tata Steel en de ODNZKG. De tweede pilot is in het Westelijk Havengebied, in samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam en de ODNZKG. Eerste resultaten zijn beschikbaar, maar we hebben resultaten nodig over een langere periode om eventuele trends te signaleren.  De provincie informeert inwoners uit de pilotgebieden over de resultaten en beantwoordt vragen van inwoners over de pilots.
De komst van de Omgevingswet betekent aanzienlijke verandering voor geurbeleid. Zo krijgen gemeenten een belangrijke rol in het opstellen van normen voor ‘aanvaardbare geurhinder’. Provincies blijven wel verantwoordelijk voor de VTH van zogeheten complexe bedrijven.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39