4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

Prioriteiten:

  • In 2020 is het programmaplan van het programma gezonde leefomgeving vastgesteld. Dit document bevat de uitgangspunten die vorm geven aan dat programma. Het is daarmee zowel het kader als het wenkend perspectief waarbinnen het programma verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd.
  • Op basis van de Wet milieubeheer heeft de provincie beperkt ruimte om eigen regels te stellen. Die regels stonden in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Deze regels zijn inmiddels overgezet naar de eerste versie van de Omgevingsverordening die in november 2020 is vastgesteld door Provinciale Staten.
  • In sommige regio’s, bijvoorbeeld in het IJmondgebied met het daar gelegen Tata Steel, staat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving onder druk. Met het ‘Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ willen wij in de IJmond concrete gezondheidswinst gaan behalen. Dit programmaplan is in december 2020 vastgesteld. Hierbij hoort ook een uitvoeringsprogramma voor de vergunningverlening, handhaving en het toezicht, die we samen met de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitvoeren. We vinden het belangrijk om in IJmond-regio in nauwe samenwerking met overheden en andere partners te werken aan een gezonde leefomgeving. Hiertoe is onder andere het Bestuurlijk Overleg Industrie en Gezondheid ingericht, waar de provincie aan deelneemt.

Omgevingsfactoren:

  • De provincie Noord-Holland is een veelzijdige provincie waar vele functies rondom wonen, werken, recreëren en vervoer samenkomen. Deze diversiteit en dynamiek biedt veel kansen en mogelijkheden voor de provincie en haar inwoners, maar legt ook een milieudruk op de leefomgeving. Met een programmatische aanpak in het programma Gezonde Leefomgeving, en daarnaast een gebiedsgerichte aanpak, zoals met het programma Tata Steel, geven wij uitwerking aan die balans. Er is daarnaast speciale aandacht voor de problematiek rond zeer zorgwekkende stoffen, de uitvoering van het actieplan geluid 2018-2022, en de verbetering van de luchtkwaliteit conform het Schone Lucht Akkoord.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39