4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

De provincie heeft in het VTH-uitvoeringsprogramma de controles bij de Brzo-bedrijven (Besluit risico’s en zware ongevallen 2015), waarvoor de provincie bevoegd gezag is, onder meer gebaseerd op de Brzo-inspectieplannen. De OD NZKG voert deze taak uit. De uitkomsten van de Brzo-controles over 2020 worden gerapporteerd in het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020. Dit verslag volgt voor de zomer van 2021. In 2020 heeft de provincie samen met ketenpartners gezamenlijk prioriteiten en samenwerkingsprogramma’s voor toezicht en handhaving vastgelegd en uitgevoerd.

Programma Impuls Omgevingsveiligheid
De provincie heeft ter ondersteuning van de taakuitvoering van de gemeenten en ter versterking van hun eigen organisatie middelen ter beschikking gesteld aan de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s vanuit het programma. Deze financiering loopt vanaf 2021 via de gemeenten.
De provincie heeft voor 2021 ook middelen ontvangen voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor externe veiligheid voor 2021. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de OD NZKG voor 2021, omdat deze middelen zich richten op de Brzo.

Afval
De provincie wil negatieve gevolgen voor de leefomgeving door opslag en verwerking van afval tegengaan. De OD NZKG heeft in 2020 een pilot gedaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn om via toezicht en vergunningen te voorkomen dat afval ontstaat en te sturen op hergebruik of recycling.
Naast deze gerichte aanvullende pilot heeft de provincie via de omgevingsdiensten toezicht gehouden op de naleving van de geldende wet- en regelgeving door afvalverwerkende bedrijven in Noord-Holland, zoals aan de voorschriften in hun omgevingsvergunningen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39