4. Milieu

4.1 Borgen milieukwaliteit en ontwikkelen milieubeleid

Toelichting

De VTH-taken op het gebied van water, milieu, groen, natuur, bodem en bereikbaarheid zijn door de omgevingsdiensten uitgevoerd. Dit betreft onder andere het verlenen van vergunningen en ontheffingen voor industrie, flora en fauna, (zwem)water en de controle op de naleving ervan. De omgevingsdiensten voeren soortgelijke taken uit namens gemeenten. Samen met deze gemeenten en andere zogenoemde ‘ketenpartners’ in Noord-Holland, zoals het Rijk, de waterschappen, de terreinbeherende organisaties, het Openbaar Ministerie en de politie, werken wij op een netwerkende wijze samen om maatschappelijke doelen in het fysieke domein te realiseren.
De omgevingsdiensten hebben de VTH-taken namens de provincie uitgevoerd op basis van de doelen, prioriteiten en kwaliteitseisen die door de provincie zijn vastgelegd. In 2020 hebben de omgevingsdiensten deze VTH-taken uitgevoerd volgens de door de provincie vastgestelde uitvoeringsprogramma’s. In 2020 is extra budget ingezet voor en door de omgevingsdiensten. Dit is besteed aan de extra capaciteit voor vergunningplicht stikstof, het intensiveren van de uitvoering van de Wet natuurbescherming naar niveau 2 – faciliterend, de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven in Noord-Holland, de energiebesparing bij bedrijven en de versterking ketentoezicht afvalstoffen.
De coördinatie van de VTH-taken in Noord-Holland is verdeeld tussen de beleidsvelden ‘groen’ (natuur) en ‘grijs’ (milieu). Voor ‘groen’ zijn met betrokken partijen zoals gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) handhavingsuitvoeringsprogramma’s voor de Natura 2000-gebieden uitgevoerd.
Eind 2020 is het Programma Tata Steel 2020-2050 vastgesteld en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Tata Steel 2020-2022.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

VTH taken uitgevoerd conform Uitvoeringsprogramma’s

Percentage

100

100

Prioriteiten uitgevoerd conform afspraak/ uitvoeringsprogramma

Percentage

100

100

Coördinatie uitgevoerd conform programma’s

Percentage

100

100

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39