Programmaverantwoording 2020

2. Bereikbaarheid

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Onze ambitie is dat de inwoners van Noord-Holland zich slim, schoon en veilig kunnen verplaatsen. En dat bedrijven hun goederen snel en betrouwbaar op de plaats van bestemming kunnen leveren. Wij hebben ons ingezet voor het versterken van mobiliteitsopties die hieraan bijdragen, zoals goede OV-verbindingen, uitstekende (fiets)infrastructuur voor alle vormen van vervoer, en technologische innovatie.

Wij werken samen met andere overheden in de regio’s aan ruimtelijke ontwikkelingen en de aanleg van infrastructuur.

In 2020 zijn de OV-concessies voor de regio Gooi en Vecht definitief gegund. Het gebruik van het OV is door corona drastisch afgenomen. Ondanks enkele noodzakelijke aanpassingen, is het aanbod van OV in de hele provincie op peil gehouden, en is met de OV-bedrijven afgestemd hoe in de nieuwe situatie toch de dienstregeling zo goed als mogelijk kon worden uitgevoerd.

In 2020 hebben we geïnvesteerd in verbetering van de provinciale infrastructuur. Er is gestudeerd op oplossingen voor knelpunten en investeringsprojecten zijn voorbereid en uitgevoerd. Bestaande infrastructuur is onderhouden door zelfstandig vervangingsprojecten uit te voeren en door samen met onze gebiedsaannemers het variabel en dagelijks onderhoud zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarbij heeft de provinciale infrastructuur ook in 2020 het kwaliteitsniveau gehaald, dat in de nieuwe Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2027 is vastgelegd.

In 2020 is het nieuwe integrale Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) in PS vastgesteld. Hiermee is een integraal programma gemaakt waarin zowel de nieuwbouwprojecten (voorheen PMI) als de onderhoudsprojecten (voorheen PMO) zijn samengevoegd.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

424.486

48,3 %

Baten

311.399

35,0 %

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39