2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

De provincie voert noodzakelijke oeververvangingsprojecten uit op basis van inspectieonderzoeken en waarnemingen door (vaar)weginspecteurs. Het dagelijks beheer aan de vaarwegen wordt doorlopend binnen de verschillende gebiedscontracten uitgevoerd. Dit geldt ook voor de behandeling van schades. In 2020 zijn diverse omvangrijke oeververvangingsprojecten gerealiseerd. In 2021 zijn meerdere oevertrajecten in voorbereiding die in 2022 en volgende worden opgeleverd.
In 2020 is nabij oeververvangingsprojecten Kanaal Omval Kolhorn (K04/05/06-a) en de Hoornsevaart en Huigenvaart (K07/K08) tezamen 9,6 km natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Daarnaast is in 2020 op het oeververvangingsproject Kanaal Omval Kolhorn (K04/05/06-a) 3,81 km oever gerealiseerd en op de Hoornsevaart en Huigenvaart (K07/K08) 3,02 km oever.
In 2020 is ter afronding van de oeververvangingen van Kanaal Omval Kolhorn (K04/05/06-b) nog 0,56 km gerealiseerd (inclusief 150 meter natuurvriendelijke oever). Op het oeververvangingsproject Kanaal Omval Kolhorn (K04/05/06-c) is 13,52 km oever gerealiseerd (inclusief 240 meter natuurvriendelijke oever), met als resultaat circa 80% minder CO
2 -uitstoot in het project. Voornamelijk door inzet van hergebruikte damwanden.
De provincie heeft de oeververvangingsprojecten voor de komende 6 à 8 jaar aanbesteed aan één partij. Deze aanbesteding is in 2019 voorbereid en is in 2020 afgerond. In deze samenwerking is duurzaamheid het belangrijkste criterium. Denk daarbij aan het structureel verminderen met 80% van de milieukosten (door bijvoorbeeld CO 2 -reductie, minder materiaal- en energiegebruik en toepassing van zoveel mogelijk herbruikbare materialen) en voorzieningen ten behoeve van de biodiversiteit en de waterkwaliteit (zoals natuurvriendelijke oevers). Het streven is daar waar kansen zijn voor natuurvriendelijke oevers, deze structureel als het nieuwe duurzame normaal toe te passen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Realisatie (natuurvriendelijke) oevers (in km)

Aantal

14

30,5

Er is in hoofdzaak meer gerealiseerd doordat de uitvoeringswerkzaamheden van het oeververvangingsproject Kanaal Omval Kolhorn (K04/05/06-c) van circa 13 kilometer in 2020 hebben plaatsgevonden in plaats van in 2019.

Ongeplande stremmingen door risicogestuurd beheer oevers

Aantal

0

0

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39