2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

Prioriteiten

 • Verduurzaming infrastructuur.
  De provincie wil qua verduurzaming bijdragen aan de nationale en internationale klimaat- en CO
  2 -doelstellingen en wil hier een voorloper in zijn. Om onze ambities te verwezenlijken wordt volop ingezet op duurzaamheid binnen de projecten, zoals duurzaam asfalt, ledverlichting en circulair bouwen. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren is ook innovatie onontbeerlijk, hier is dan ook in 2020 op ingezet, zie ook 2.4.2.
 • Versneld uitvoeren programma Machinerichtlijn.
  Om het programma in lijn te laten lopen met de aansluiting van de beweegbare kunstwerken op de bediencentrale, wordt het programma versneld uitgevoerd. In gebied Kop van Noord-Holland (gebied 1) zijn de machinerichtlijnmaatregelen in 2020 uitgevoerd. In 2021 worden werkzaamheden in Noord-Holland Zuid (gebied 6) uitgevoerd.
 • Aanpak chroom-6 bruggen.
  Daadwerkelijke saneringen van chroom-6 zijn er niet geweest in 2020. Dit is anders dan verwacht. Er zijn alleen nog onderzoekskosten gemaakt en kosten voor plannen van aanpak. De eerste saneringswerkzaamheden worden nu in 2021 verwacht. Het heeft langer geduurd dan verwacht om een goede opdracht te formuleren voor de gebiedsaannemers. Vervolgens was het ook lastig om tot een goedgekeurd plan van aanpak voor elke gebiedsaannemer te komen. Daarna kon pas met de werkzaamheden gestart worden. In 2020 is er minder uitgegeven dan begroot.
 • Verbeteren biodiversiteit.
  Verbeteren biodiversiteit: Gelet op de algehele achteruitgang van de biodiversiteit heeft de provincie de ambitie om de biodiversiteit langs de infrastructuur te verbeteren. Zowel landschappelijk als vanuit het oogpunt van biodiversiteit zijn er verbeteringen aangebracht bij het onderhouden van onze bermen, een belangrijk leefgebied voor bijen en andere insecten. Er wordt daar waar mogelijk gefaseerd gemaaid en er worden insectenschuilplaatsen gecreëerd. Tijdens de reconstructie van de N506 is gelijktijdig de groenstructuur weer hersteld en verbeterd. De beoogde extra impuls voor het verhogen van de biodiversiteit in de bermen van de wegen en vaarwegen heeft vertraging opgelopen. Dit komt doordat alle gebiedscontracten qua impulsen voor verhoging van biodiversiteit gelijkgetrokken zijn. Dit najaar is begonnen met het in kaart brengen van de monumentale bomen en waardevolle houtopstanden langs de provinciale wegen.


Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39