2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

De provincie beschikt momenteel over drie verkeerscentrales, verspreid over twee locaties. In Hoofddorp bevindt zich zowel de tunnelcentrale, vanwaaruit de bediening en bewaking van de Waterwolf- en Abdijtunnel en het Amstelaquaduct plaatsvindt, als de verkeersmanagementcentrale vanwaaruit de situatie op de weg wordt gemonitord en waar mogelijk bijgestuurd. In Heerhugowaard is in 2018 het Weg en Waterhuis de Lange Balk in gebruik genomen. Deze locatie herbergt centrale brugbediening vanwaaruit inmiddels twaalf bruggen op afstand worden bediend.
In 2020 is de pilot praktijkproef ‘multidomein centrale’ afgerond en zijn we tot de conclusie gekomen dat de MDC enkel voldoet voor het domein verkeersmanagement. De ontwikkelkosten blijken aanzienlijk te zijn en de doorlooptijd onzeker. Er zijn voorbereidingen getroffen om het concept iDiensten toe te passen. Bij iDiensten biedt een marktpartij zowel de hardware (de verkeerscentrale) als de dienstverlening (het oplossen van congesties op het provinciaal areaal) aan in de vorm van een vast (lease-)bedrag.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Halen van aanrijtijden en functiehersteltijden VRI’s

Percentage

90

Beschikbaarheid Waterwolftunnel

Percentage

97,5

98,7

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39