Inleiding

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken over 2020 waarin het college van Gedeputeerde Staten verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de inkomsten en uitgaven in 2020. Na de verkiezingen in 2019 was 2020 het eerste volledige jaar van dit college van Gedeputeerde Staten. Ongetwijfeld is de uitbraak van de corona-epidemie de meest ingrijpende gebeurtenis van het afgelopen jaar. De gevolgen van deze crisis zijn ongekend. Meer dan 20.000 Nederlanders zijn overleden en ruim 1,2 miljoen mensen zijn besmet geraakt. Om de uitbraak onder controle te krijgen, heeft de Rijksoverheid ingrijpende maatregelen moeten nemen die grote economische, maatschappelijke en sociale gevolgen hebben.

Kort na het uitbreken van de coronacrisis hebben Provinciale Staten twee belangrijke initiatieven genomen om noodhulp te kunnen geven en herstel te stimuleren (motie 41 en motie 42). De provincie heeft in 2020 ondersteuning geboden aan culturele instellingen. Daarnaast is in 2020 gewerkt aan het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Een uitgebreidere beschrijving van de impact die de COVID-19 pandemie op de provincie heeft gehad in 2020 is te vinden in de paragraaf hieronder.

De ambities van het provinciaal bestuur zoals verwoord in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! zijn ongewijzigd. Wij maakten ons als provincie in 2020 sterk voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. In de programmaverantwoording zijn de concrete resultaten die in 2020 zijn behaald terug te vinden.
In navolging van motie 174 over helder taalgebruik is van deze jaarstukken een animatievideo gepubliceerd volgens de richtlijnen voor taalniveau B1. Deze animatie video is, net als de meer toegankelijke webversie van deze jaarstukken te benaderen via de provinciale website op de pagina 'financiën' .

Impact COVID-19 pandemie op de provincie
Door de anti-coronamaatregelen in maart 2020 heeft de provincie snel moeten omschakelen naar een andere manier van werken. Dat was anders voor iedereen: de medewerkers, leden van GS en PS en net zoals als voor alle inwoners van Noord-Holland. Digitaal werken en thuiswerken zijn daar de zichtbaarste uitingen van. De effecten van de maatregelen om corona tegen te gaan slaan terug op de op de provincie als geheel maar ook op organisatie zelf. Op hoofdlijnen heeft de provincie op het gebied van de eigen bedrijfsvoering soms extra kosten of andersoortige kosten gemaakt (denk aan ICT hulpmiddelen) of zijn kosten min of meer gelijk gebleven (zoals energiekosten) of zijn de kosten lager geworden vanwege teruggevallen reiskosten.
Alle subsidieprocessen zijn volgens planning doorlopen, maar de uitvoering van gesubsidieerde projecten is deels vertraagd. Hierbij is coulant omgegaan met de gemaakte afspraken, zodat projecten in een andere vorm of op een latere termijn alsnog worden uitgevoerd. In zijn algemeenheid zien we geen daling in het aantal aanvragen. Er worden in het kader van het Noodfonds en het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds extra subsidies verstrekt. Binnen de grenzen van rechtmatig handelen zijn facturen zo snel mogelijk betaald en beschikkingen afgegeven. Binnen de verschillende portefeuilles (infra, bouwen, economie, cultuur) zijn extra bestuurlijke overleggen gehouden om de effecten te monitoren en zo nodig aan te kaarten bij het rijk. De commissaris van de Koning heeft zijn netwerkoverleggen specifiek toegespitst op de ontstane situatie en bedrijfsleven en maatschappelijke partners bij elkaar gebracht. Via de website is de coronamonitor en impactanalyse met regelmaat gepubliceerd. Provinciale Staten hebben twee moties aangenomen voor concrete noodsteun en een economisch herstel- en duurzaamheidsfonds (moties 41 en 42) waardoor het college van GS daadwerkelijk getroffen partijen financieel kon bijstaan. Door de uitvoering van motie 41 zijn via subsidies aan gemeenten culturele instellingen concreet gesteund (zie programma 7). Voor motie 42 is de eerste tranche uitgewerkt die in 2021 leidt tot specifieke uitgaven op de doelen van de motie waaronder verduurzaming  van de gebouwde omgeving en de maatschappelijke sector. Voor dat laatste is cofinanciering van het rijk ontvangen.  
Bovendien hebben Provinciale Staten motie 25 aangenomen voor het versnellen van infrastructurele werken ter bestrijding van de economische gevolgen voor de infrasector. In reactie hierop heeft het college van GS werkzaamheden geïdentificeerd die naar voren gehaald worden met een totale waarde van € 20 miljoen. Het gebruik van het openbaar vervoer is door corona drastisch afgenomen. Met gezamenlijke inspanningen van de provincie en vervoerbedrijven is het gelukt om het aanbod van openbaar vervoer in de hele provincie op peil te houden.
Voor specifieke beschrijvingen van wat er is gedaan wordt verwezen naar de inhoudelijke begrotingshoofdstukken.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39