Inleiding

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer geven wij u een overzicht van de opbouw van de jaarstukken en lichten we een aantal algemene onderdelen toe. Het ‘Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ’ schrijft voor welke onderdelen verplicht moeten zijn opgenomen in de jaarstukken van een provincie. Onze jaarstukken voldoen aan die voorschriften.
De jaarstukken 2020 van de provincie Noord-Holland zijn als volgt opgebouwd:

 • Inleiding en leeswijzer
 • Jaarverslag
  • Programmaverantwoording
  • Paragrafen
 • Jaarrekening
  • Overzicht van baten en lasten en toelichting
  • Balans en toelichting
  • Sisa-verantwoording
 • Bijlagen

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat naast deze inleiding en samenvatting uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De programma's en paragrafen sluiten verplicht aan op de indeling bij de programmabegroting 2020.

De jaarrekening

De financiële jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans. In de jaarrekening worden aan de hand van het overzicht van baten en lasten de verschillen ten opzichte van de actuele begroting gespecificeerd. De balans geeft de (ontwikkelingen in de) financiële positie van de provincie weer.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39