Programmaverantwoording 2020

8. Financiën en Bedrijfsvoering

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Het financieel beleid van de provincie is gericht op het realiseren van de provinciale beleidsdoelstellingen. De in dit programma beschreven onderwerpen dragen bij aan het realiseren van deze beleidsdoelstellingen. Een belangrijk onderdeel is de financiële continuïteit van de beleidsuitvoering, het vermogen om zowel op korte als op lange termijn zonder grote risico’s aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
De provincie heeft zich ook in 2020 ingezet om haar organisatie in te richten als moderne, efficiënte, flexibele, toegankelijke en slagvaardige organisatie. Mede hierdoor heeft de provincie uitvoering kunnen geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord, Kompas 2020 en de Toekomstagenda Samen Noord-Holland. Voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is de provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en wendbaar is. De provincie vindt verduurzaming erg belangrijk. De organisatie investeert daarom in duurzame huisvesting, maar past duurzaamheid ook toe bij andere opdrachten (diensten, leveringen en werken).
In de paragraaf Bedrijfsvoering staan de doelen en activiteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering specifiek toegelicht.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

153.647

17,5 %

Baten

483.811

54,3 %

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39