8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.1 Realiseren van robuust financieel beleid

Toelichting

In de begroting 2020 hadden wij een aantal stelposten opgenomen voor de dekking van (mogelijke) lasten. Indien sprake is van een resterend saldo per jaareinde kan dat vrijvallen naar de algemene middelen. Hieronder worden de stelposten weergegeven die in 2020 zijn gebruikt:

  • Stelpost prijsstijgingen: Daar waar contractuele verplichtingen dat vereisen wordt door de provincie indexering toegepast. Via een stelpost in de begroting worden de hiervoor benodigde budgetten gereserveerd.
  • Doorschuif btw betreft btw op kosten gemaakt door bepaalde samenwerkingsverbanden van publiekrechtelijke lichamen. Op grond van de transparantieregeling mogen deze samenwerkingsverbanden, die zelf de btw op kosten niet kunnen terugvragen of compenseren, deze btw ‘doorschuiven’ naar de provincie. De provincie mag deze btw terugvragen bij het Btw-compensatiefonds in haar jaarlijkse opgave.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39