Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden  x € 1.000

Rekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Uitkering provinciefonds

0

-203.965

-203.965

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

0

-223.649

-223.649

0.3 Geldleningen en uitzettingen

0

-720

-720

0.4 Deelnemingen

0

-13.431

-13.431

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b

-2.134

-2.310

-4.444

0.6 Overhead

70.202

-7

70.195

0.7 Vennootschapsbelasting

-27

0

-27

0.8 Mutaties reserves

372.390

-412.452

-40.062

1.1 Provinciale Staten

5.487

0

5.487

1.2 Gedeputeerde Staten

2.476

-3

2.473

1.3 Kabinetszaken

1.715

-39

1.675

1.4 Bestuurlijke organisatie

8.157

-19

8.138

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi

8

0

8

1.6 Openbare orde en veiligheid

831

-15

817

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

909

-40

869

2.1 Landwegen

116.042

-5.601

110.441

2.2 Waterwegen

14.481

-2.114

12.367

2.3 Openbaar vervoer

98.968

-6.908

92.060

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en

1.233

0

1.233

3.1 Waterkeringen

3.005

0

3.005

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

854

-317

537

3.3 Kwantiteit grondwater

2.019

-998

1.022

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

1.156

0

1.156

3.5 Kwaliteit grondwater

776

-30

746

4.1 Bodembescherming

4.422

-128

4.294

4.2 Luchtverontreiniging

967

-49

918

4.3 Geluidhinder

82

0

82

4.4 Vergunningverlening en handhaving

18.981

-1.924

17.058

4.5 Ontgrondingen

0

-48

-48

4.6 Duurzaamheid

10.093

-777

9.317

4.9 Milieu, overige baten en lasten

2.104

0

2.104

5.1 Natuurontwikkeling

33.550

-1.549

32.001

5.2 Beheer natuurgebieden

19.240

-435

18.805

5.3 Beheer flora en fauna

10.403

-179

10.224

6.1 Agrarische aangelegenheden

2.546

0

2.546

6.2 Logistiek

7.243

-1.036

6.207

6.3 Kennis en innovatie

11.968

-4.116

7.852

6.4 Recreatie en toerisme

10.600

-228

10.372

6.9 Regionale economie, overige baten en

4.712

0

4.712

7.1 Cultuur

22.850

-9

22.841

7.2 Maatschappij

2.926

0

2.926

7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat

-3

0

-3

8.1 Ruimtelijke ordening

10.625

-7.818

2.806

8.2 Volkshuisvesting

4.439

0

4.439

8.3 Stedelijke vernieuwing

3.414

0

3.414

Totaal saldo van baten en lasten

879.711

-890.913

-11.201

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39