Paragrafen

Bedrijfsvoering

Provincie Noord-Holland richt haar organisatie optimaal in om als wendbare en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken en de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’. Voor de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is de provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die transparant, rechtmatig, doelmatig en doeltreffend handelt. Om succesvol uitvoering te geven aan onze ’taken en maatschappelijke opgaven hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid voor alle Noord-Hollanders. Een adequaat en efficiënt functionerende provinciale organisatie is hier een essentiële voorwaarde voor.

Impact coronavirus op de bedrijfsvoering
Door de coronamaatregelen in maart 2020 heeft de provincie snel moeten omschakelen naar een andere manier van werken. Dat was anders voor iedereen: de medewerkers, leden van GS en PS en net zoals als voor alle inwoners van Noord-Holland. Digitaal werken en thuiswerken zijn daar de zichtbaarste uitingen van. De effecten van de maatregelen om corona tegen te gaan slaan terug op de provincie als geheel maar ook op de organisatie zelf. Op het gebied van de eigen bedrijfsvoering zijn deels extra kosten of andersoortige kosten gemaakt (denk aan ICT hulpmiddelen); een groot deel van de kosten is min of meer gelijk gebleven (zoals energiekosten); ook zijn er kosten lager uitgevallen (zoals de terugval in reiskosten). Alle subsidieprocessen zijn volgens planning doorlopen, maar de uitvoering van gesubsidieerde projecten is deels vertraagd. Hierbij is coulant omgegaan met de gemaakte afspraken, zodat projecten in een andere vorm of op een latere termijn alsnog worden uitgevoerd.

Samenwerking met andere provincies
In samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland heeft de provincie Noord-Holland zich ook in 2020 gericht op het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringdienstverlening en het delen van expertise en kennis. De focus lag hierbij op de uitwisseling van personeel, gezamenlijke aanbestedingen en kennisuitwisseling.

Ambities coalitieakkoord 2019-2023 Duurzaam doorpakken!
Om de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ te realiseren maakt de provincie Noord-Holland zich sterk een duurzame, bereikbare, leefbare en innovatieve provincie te zijn. We streven er naar om in 2030 de gehele provinciale organisatie energieneutraal te hebben gemaakt. Om dit doel te bereiken wordt in drie stappen gewerkt:
1. Het verbruik van energie terugbrengen.
2. Het afschaffen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
3. Het zelf opwekken van de verbruikte energie.

In 2020 is gewerkt aan de uitvoering van de opgestelde routekaart energieneutrale gebouwen. Voor het wagenpark is de routekaart naar een energieneutraal wagenpark in 2030 in uitvoering.

Samen Noord-Holland, naar het nieuwe normaal
De directie heeft haar ambities voor de gewenste ambtelijke werkwijze vastgelegd in de Toekomstagenda. Deze is in 2019 vertaald naar een visie op de ambtelijke organisatie in 2025: wij werken toe naar ‘het nieuwe normaal’. Om dit te realiseren lag in 2020 de focus enerzijds op eigenaarschap via het programma Financiële hygiëne. Anderzijds lag deze op elkaar aanspreken via het programma DADEN (de aansprekende dialoog effectief & normaal). In 2020 is ook een opnieuw een omgevingsscan uitgevoerd en gepubliceerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39