Paragrafen

Financiering

De feitelijke realisatie van het treasurybeleid weerspiegelt het renteresultaat van de provincie.
In 2020 heeft de provincie een renteresultaat van bijna € 0,64 miljoen. Dit bestaat met name uit rentebaten op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen >1 jaar.
Naast de werkelijke kasstromen uit rentelasten/baten rekent de provincie Noord-Holland op basis van de Financiële verordening Noord-Holland in 2020 geen rente intern door aan taakvelden en activa.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39