Paragrafen

Financiering

De Wet fido stelt normen voor de hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Bij het uitvoeren van het treasurybeleid is de provincie Noord-Holland in 2020 binnen deze normen gebleven. Overschrijding van de kasgeldlimiet was niet aan de orde, omdat in 2020 geen kasgeldleningen nodig waren.

De renterisiconorm is bedoeld om (her)financiering van de meerjarige leningen over de jaren te spreiden. Dit is echter voor de provincie Noord-Holland niet aan de orde geweest, omdat de provincie in 2020 niet over lang vreemd vermogen beschikt.

Berekening Kasgeldlimiet Jaarrekening 2020 (bedragen x € 1.000)

Stappen (1–4)
(bedragen x € 1.000)

(1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–)

Ruimte(+)/Overschrijding(-) = (5)-(3)

(1) – (2) = (3)

Gemiddelde Kw 1

€ 5.591

€ 298.928

€ -293.337

€ 351.814

Gemiddelde Kw 2

€ 9.394

€ 257.705

€ -248.311

€ 306.788

Gemiddelde Kw 3

€ 9.397

€ 285.459

€ -276.062

€ 334.539

Gemiddelde Kw 4

€ 9.397

€ 242.314

€ -232.917

€ 291.394

(4) Gemiddelde van (3)

€ 8.445

€ 271.101

€ -262.656

€ 321.133

Stappen (5–9)

Variabelen

Bedragen

(5)

Kasgeldlimiet

€ 58.477

(6a) = (5>4)

Ruimte onder de kasgeldlimiet

€ 321.133

(6b) = (4>5)

overschrijding van de kasgeldlimiet

Geen overschrijding van de kasgeldlimiet

Berekening kasgeldlimiet (5)

(7)

Begrotingstotaal ontwerp begroting

€ 835.385

(8)

Percentage regeling

7%

(5) = (7) x (8) / 100

Kasgeldlimiet

€ 58.477

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39