Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het verbeteren van de (provinciale) infrastructuur is een kerntaak van de provincie. Binnen deze kerntaak is het beheren van de provinciale kapitaalgoederen een belangrijk element. De provincie beheerde hiertoe begin 2020: 645 km wegen, 384 km fietspaden, 50 km busbanen, 246 km vaarwegen (bodem en oevers), 590 civiele kunstwerken (inclusief beweegbare bruggen, tunnels en natuurbruggen), faunavoorzieningen, dynamisch verkeersmanagementsystemen, twee verkeerstunnels, een brugbediencentrale en 13 gebouwen (waarvan 4 huur).
In 2020 zijn er 4 bruggen aangesloten op de brugbediencentrale. De Kogerpolderbrug is aangesloten vanuit het investeringsprogramma. Het totaal aantal bruggen dat aangesloten is op de bediencentrale bedraagt nu 9. Het uitvoeringsprogramma naar aanleiding van de Machinerichtlijn voor beweegbare kunstwerken hangt hier direct mee samen en is volop in uitvoering.
Onderdeel van de beheertaak is de wettelijke zorgplicht en provinciale ambitie om de kapitaalgoederen volgens afgesproken kwaliteitseisen in stand te houden door middel van onderhoud en vervanging. Hiermee worden functionaliteit en kwaliteit van deze kapitaalgoederen op peil gehouden en wordt kapitaalvernietiging voorkomen.
De provincie heeft de ambitie uitgesproken om bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en CO 2 -doelstellingen en hier een voorloper in te zijn. Dit doet de provincie door onder andere projecten uit te voeren, die volledig gericht zijn op duurzaamheid. Openbare ledverlichting wordt uitgerold, energie wordt via de eigen infrastructuur opgewekt en grondstoffen worden hergebruikt. Ook bij toepassing van asfalteringswerkzaamheden worden grondstoffen hergebruikt.
Met de kaderbrief 2018 hebben Provinciale Staten een budget beschikbaar gesteld van € 6,5 miljoen voor het verduurzamen van de infrastructuur door ledverlichting. Met het beschikbaar gestelde budget kan 55% van de verlichting vervangen worden. Dit gebeurt in de gebieden 1 en 6. Hier is in kwartaal 4 2020 mee gestart. Doel van het project is het verduurzamen van de eigen infrastructuur door alle openbare verlichting te vervangen door ledverlichting.
Landschappelijk en vanuit biodiversiteit zijn er verbeteringen aangebracht bij het onderhoud van de bermen. Bermen zijn een belangrijk leefgebied voor bijen en andere insecten. Er wordt daar waar mogelijk gefaseerd gemaaid en er worden insectenschuilplaatsen gecreëerd. Dit gebeurt in de vorm van staand en liggend dood hout. Tijdens de reconstructie van de N506 is gelijktijdig de groenstructuur weer hersteld en verbeterd. Er is een gevarieerd assortiment inheemse boom- en heestersoorten aangeplant. Daarmee heeft dit traject een hogere ecologische waarde gekregen. De beoogde extra impuls voor het verhogen van de biodiversiteit in de bermen van de wegen en vaarwegen heeft vertraging opgelopen. Dit komt door het gelijktrekken van de gebiedscontracten. Nieuw is het project Monumentale bomen. Afgelopen najaar is begonnen met het in kaart brengen van de monumentale bomen en waardevolle houtopstanden langs de provinciale wegen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39