Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De provincie is een gecertificeerd beheerder op het gebied van assetmanagement. Er wordt ingezet op continue verbetering en ontwikkeling van de organisatie. In oktober 2020 heeft opnieuw een ISO 55001 hercertificeringsaudit plaatsgevonden. De provincie heeft deze audit goed doorstaan.
Assetmanagement beoogt de benodigde onderhoudsmaatregelen van het areaal af te wegen op basis van de aspecten areaalprestatie, faalrisico’s en kosten. Het functioneren van het areaal volgens een bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau is leidend. Dit is vastgelegd in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (NIKG) en vastgesteld door Provinciale Staten in november 2020. Hierin is omschreven welke kapitaalgoederen de provincie in eigendom heeft en op welk kwaliteitsniveau deze in stand gehouden moeten worden. Ook is hierin vastgelegd welke financiële middelen voor het in stand houden noodzakelijk zijn. De onderstaande beeldkwaliteitsniveaus voor de verschillende netwerken van de provinciale infrastructuur zijn door Provinciale Staten vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de landelijke CROW-systematiek.

Type areaal

Bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau

Stroomwegen

B

Overige wegen

C

Fietspaden

B

Milieuaspecten bij wegbeheer

B

Vrij liggende busbanen

B

Haltes/stations Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

B

Vaarwegen / oevers

C/D

De gerealiseerde kwaliteitsniveaus zijn hieronder weergegeven.

Beeldkwaliteit

Netwerken

Bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau

Werkelijk kwaliteitsniveaus t.o.v. gehele netwerk (%)

Streefwaarde 95% ≥ kwaliteitsniveau

Realisatie

A+

A

B

C

D

totaal

Stroomwegen

B

5%

37%

51%

7%

0%

100%

95%

93%

Overige wegen

C

18%

53%

20%

14%

1%

106%

95%

98%

Fietspaden

B

44%

31%

17%

5%

1%

98%

95%

94%

Busbanen (incl. haltes)

B

2%

4%

86%

0%

0%

93%

95%

97%

Vaarwegen

C/D

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Totaal

-

-

-

-

-

-

-

95%

95%

Deze tabel geeft inzicht in de globale toestand van ons areaal op bestuursniveau. Uit inspecties blijkt dat 95% van het areaal voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus, dat is gelijk aan de streefwaarde die is gesteld in de begroting 2020. Netwerk ‘stroomwegen’ en ‘fietspaden’ zitten onder de 95%. Het areaal dat momenteel niet voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau zal in onderhoud worden genomen. Zoals bijvoorbeeld de stroomwegen N196a en de N196b. Ook de fietspaden liggen onder de streefwaarde. Dit wordt met name veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden die voor 2021 geprogrammeerd staan.

Naast de genoemde eis over beeldkwaliteit zijn er bij de begroting 2020 ook andere eisen gesteld. Als prestatie indicator is er gesteld dat bij de vaarwegen geen stremmingen voor de gebruikers mogen ontstaan ten gevolge van een calamiteit aan de oevers. In 2020 zijn er geen stremmingen als gevolg van een calamiteit aan de oever of bodem opgetreden. Er is wel hinder ontstaan bij vervanging van en werkzaamheden aan bruggen en sluizen. Voorbeelden zijn:

  • de Leeghwaterbrug;
  • de Koogpolderbrug;
  • de Amaliabrug in Krommenie;
  • de spoorbrug te Purmerend;
  • de Cruquiusbrug;
  • de Wilhelminasluis.

Tunnels

De beschikbaarheid van de tunnelbuizen van de Waterwolftunnel draagt bij aan het optimaal gebruik voor wegverkeer. De niet-beschikbaarheid is gerelateerd aan de wijze van instandhouding en de gehanteerde onderhoudsplanning. Het beschikbaarheidspercentage wordt bepaald aan de hand van de absolute sluitingstijd van één of meerdere buisafsluitingen per maand. De gemiddelde beschikbaarheid in 2020 is 98,7%. De norm is 97,5%. Naast de geplande niet-beschikbaarheid wordt het beschikbaarheidspercentage bepaald door het aantal incidenten en technische storingen die hebben geleid tot een tunnel(buis) sluiting. Het toprisico van 2020 was uitval van dienstverlening door COVID-19 met sluiting van de tunnels als ultiem doemscenario. Er is op alle vlakken bijzonder hard gewerkt om de risico’s hieromtrent zo adequaat mogelijk te beheersen.

Verkeerskundig beheer

Door corona is het verkeersbeeld in 2020 drastisch gewijzigd. De intensiteit van het verkeer is lager dan in de voorgaande jaren. Het afgelopen jaar is het effect van het verkeerskundig beheer daardoor niet te meten. De focus heeft afgelopen jaar qua verkeerskundig beheer gelegen bij de fietsers. Er is meer prioriteit gegeven aan fietsers op die kruispunten waar sprake is van een groot aanbod van fietsers (bijvoorbeeld in de buurt van scholen). Zodra het verkeersbeeld weer enigszins normaliseert zal het optimaliseren van de kruispunten weer worden uitgevoerd zoals voorheen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39