Programmaverantwoording 2020

6. Groen

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Toelichting

Het jaar 2020 had twee gezichten. Enerzijds verliep het jaar, vanwege de COVID-19-pandemie, geheel anders dan verwacht. Onze natuur- en recreatiegebieden werden drukker bezocht dan ooit tevoren, wat de belangrijke maatschappelijke functie van deze gebieden aantoonde. Het belang van biodiversiteit, en het verband tussen een gezonde leefomgeving en de menselijke gezondheid, werd gemeengoed. En ook onze eigen werkwijze moesten wij flink aanpassen als gevolg van de corona-beperkingen. De samenwerking – met onze partners en met elkaar – is zo goed als mogelijk doorgegaan. En hoewel aanvankelijk veel ‘live’ bijeenkomsten, veldbezoeken, vrijwilligerswerk en keukentafelgesprekken moesten worden afgelast of uitgesteld, zijn deze in de loop van 2020 gelukkig – in digitale of ‘fysiek veilige’ vorm – weer opgepakt.

Tegelijkertijd was in 2020 ook de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ vol op stoom. Nieuwe beleidsvisies zagen het licht, zoals de Realisatiestrategie NNN (medio 2020 vastgesteld door PS), het Masterplan biodiversiteit, de Voedselvisie (beide recent vastgesteld door Provinciale Staten) en de Visie Recreatie & toerisme (in concept gereed). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) presenteerde een Bossenstrategie en stelde middelen beschikbaar voor stikstofafname en natuurherstel (Programma Natuur-gelden), Vitaal Platteland Laag Holland en het tegengaan van bodemdaling. De uitvoering van de gebiedsprogramma’s in de Oostelijke Vechtplassen, de Groene Uitweg en het Waddengebied waren in volle gang. Een nieuw gebiedsprogramma Laag Holland wordt in de steigers gezet. De integrale, gebiedsgerichte aanpak wordt hèt instrument om de vele opgaven in het landelijk gebied uit te voeren. Immers, natuurrealisatie is niet langer denkbaar zonder óók aandacht te hebben voor de grotere behoefte aan recreatieve mogelijkheden. Verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit lukt niet zonder de stikstof- en fosfaatuitstoot vanuit de agrarische sector te verminderen. Bodemdaling kan niet worden tegengegaan zonder keuzes te maken over waterpeil, natuurdoelen en de toekomst van de betrokken grondeigenaren. Het wonen in steden blijft populair, maar mensen willen in hun vrije tijd de natuur in. Via een gebiedsgerichte aanpak moet een oplossing voor deze puzzel gevonden worden. In 2020 zagen we dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt: er worden mooie successen geboekt, zoals uit de toelichting in dit begrotingshoofdstuk mag blijken.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Ook binnen dit beleidsveld is de Omgevingsvisie NH2050 een centraal document. Daarnaast vormt het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ uit 2019 de basis van ons handelen, en daarmee ook van de provinciale beleidskaders die in deze coalitieperiode tot stand komen. Voor dit begrotingsprogramma zijn de volgende beleidskaders van belang:

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

101.946

11,6 %

Baten

33.695

3,8 %

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39