6. Groen

6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Toelichting

Het programma Groene Uitweg versterkt de landschappelijke kwaliteit van de Vechtstreek, in samenhang met de infrastructurele ingrepen aan de rijkswegen A6, A1 en A9. In 2020 is de uitvoering van het programma voortgezet. Het project Rondje Naardermeer is in 2020 opgeleverd; het tweejarig monitoringsprogramma loopt nog. Als onderdeel van het deelprogramma Verder met de Vesting Muiden worden de projecten P1, P2 (parkeerplaatsen) en de verlegging van de Mariahoeveweg uitgevoerd. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van Muiden verbeterd en zal in het zuidoostelijke schootsveld weer een aaneengesloten agrarisch poldergebied ontstaan met het karakteristieke slotenpatroon en wandelroutes. Voor het project Natuurontwikkeling Horstermeer zijn de voorbereidingen getroffen om in 2021 een gedragen inrichtingsplan te hebben. De projecten Herstel Naardertrekvaart, Passantenhaven en Binnendoorvaarverbinding Vecht–Gooimeer zijn gestopt, vanwege het ontbinden van het Convenant Naarden buiten de Vesting. De middelen die hiervoor waren gereserveerd blijven beschikbaar in de Reserve Groene Uitweg en zullen worden gekoppeld aan de uitvoeringsagenda voor het landschap, die onder regie van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt opgesteld. Het project Gaasperplas Centraal heeft vertraging opgelopen, onder andere omdat het participatietraject langer duurde dan verwacht, maar de subsidie zal naar verwachting binnenkort worden verleend.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal projecten in voorbereiding

Aantal

1

1

Aantal projecten aanbesteed/beschikt

Aantal

7

3

Horstermeer is vertraagd. Naardertrekvaart, Binnendoorvaarverbinding en Passantenhaven zijn niet uitgevoerd t.g.v. ontbinden Convenant Naarden buiten de Vesting (zie tekst).

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39