6. Groen

6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Toelichting

Het landelijk gebied van Laag Holland (het gebied ten noorden van Amsterdam, grofweg gelegen tussen Hoorn, Alkmaar en de A9) kent grote opgaven. Daarom hebben wij in 2020 belangrijke stappen gezet om een integraal gebiedsprogramma Laag Holland vorm te geven, waarin meerdere doelen samen worden opgepakt (zie ook de toelichting onder ‘maatschappelijk doel’). De adviserende gebiedscommissie Laag Holland is, na evaluatie en met instemming van de partners, opgeheven. Daarvoor in de plaats is een Regiegroep Laag Holland opgericht, die het gebiedsprogramma zal coördineren en waarin de belangrijkste partners zitting hebben. De Regiegroep en Gedeputeerde Staten hebben de startnotitie voor het integrale gebiedsprogramma Laag Holland vastgesteld; deze is ook besproken in de Statencommissie. De uitvoering van het gebiedsprogramma zal plaatsvinden via gebiedsprocessen. In Waterland-Oost en Polder Westzaan zijn deze reeds in gang gezet. In het project Vitaal Platteland-Laag Holland is gestart met de uitvoering van de deelprojecten Alkmaarder & Uitgeestermeer en Recreatief Grid. De overige deelgebieden volgen in 2021. Zo zullen de drie gebiedsprocessen in de Mijzenpolder, Eilandspolder en het Wormer- en Jisperveld aan het gebiedsprogramma worden toegevoegd.
In de veenweidegebieden Laag Holland en Groene Hart verdient de bodemdalingsproblematiek bijzondere aandacht. In 2020 is door het Ministerie van LNV een eerste tranche van € 10,35 miljoen overgemaakt van de in totaal € 18 miljoen aan toegezegde middelen voor Impulsgelden Bodemdaling. De overige € 7,65 miljoen zal in 2021 worden overgemaakt. De middelen zijn bedoeld voor projecten die de bodemdaling remmen of stoppen. In 2021 zullen wij uw Staten informeren op welke wijze deze Impulsgelden worden ingezet.
Conform het coalitieakkoord worden de onderzoeken op het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld en in het Innovatieprogramma Veen (IPV) voortgezet. Het onderzoek naar infiltratietechnieken waarmee de veenbodem in de zomer nat wordt gehouden en minder bodemdaling optreedt, verloopt voorspoedig. De natte teelt van lisdodde is nog in onderzoek, maar gaan we eveneens proberen op te schalen. De gemeente Amsterdam is voornemens om de Burkmeer hiervoor te gaan benutten en het product in de vorm van isolatiemateriaal op de markt te laten komen. Deze initiatieven kenmerken de vernieuwingen die in Laag Holland met alle partijen – in de Regiegroep Laag Holland en met lokale organisaties in de deelgebieden – in gang worden gezet.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39