6. Groen

6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Toelichting

Na de ondertekening, eind 2017, van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen wordt gewerkt aan de uitvoering van het programma. Begin 2020 is de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen officieel toegetreden tot het Gebiedsakkoord, waarmee de participatie van inwoners op een betere manier is geborgd. In 2020 is het project kano-overstapplaats Wijde Blik-Vuntus  en de faunapassage bij de Gele Brug (Ankeveen) afgerond. De grote projecten, die ook meer impact hebben op de omgeving, zoals de aanpak van de baggerproblematiek Loosdrechtse Plassen en de jachthavens en de vaarverbinding Hilversums Kanaal–Loosdrechtse Plassen, zitten in de voorbereidingsfase; medio 2021 zal hierover besluitvorming plaatsvinden. Ten aanzien van de NNN-realisatie is samen met gebiedspartijen hard gewerkt aan het opstellen van inrichtingsplannen voor de deelgebieden Kortenhoef-oost, Vuntus, ’t Hol, Hollands Ankeveens Plassen/Stichts Ankeveens Plassen, Weersloot en de Ster van Loosdrecht. In 2020 is een flinke stap gezet met de grondverwerving: er is, conform de vastgestelde grondstrategie, 92,5 hectare aangekocht. Tenslotte heeft de stuurgroep september 2020 een communicatiestrategie vastgesteld en is eind 2020 gestart met de tussenevaluatie van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, zoals afgesproken bij de start van het programma. Deze evaluatie zal medio 2021 gereed zijn.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Voortgang uitvoering programma (cumulatief)

Percentage

20

20

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39