6. Groen

6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Beleidsdoel 6.1

Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

6.1.1

Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden

38.686

24.594

19.816

4.778

6.1.2

Programma Groene Uitweg uitvoeren

13.053

2.456

2.494

-38

6.1.3

Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

2.522

2.146

2.271

-125

6.1.4

Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren

148

851

815

36

Totaal lasten

54.409

30.047

25.396

4.651

Totaal baten

-1.110

-1.730

620

Totaal saldo

54.409

28.937

23.666

5.271

Storting

6.1.1

Resv. Groen

23.193

24.570

23.796

774

6.1.1

Resv. Kapitaallasten Groen

0

50

123

-73

6.1.2

Resv. Groene Uitweg

180

107

110

-3

6.1.3

Resv. Oostelijke Vechtplassen

1.460

1.518

1.518

0

6.1.4

Resv. Laag Holland

0

4.166

4.166

0

Onttrekking

6.1.1

Resv. Groen

-36.666

-29.119

-23.976

-5.143

6.1.1

Resv. Kapitaallasten Groen

-67

-67

-70

3

6.1.2

Resv. Groene Uitweg

-12.817

-2.319

-2.366

47

6.1.3

Resv. Oostelijke Vechtplassen

-2.314

-2.139

-1.803

-336

6.1.4

Resv. Laag Holland

0

-430

-430

0

Resultaat

27.378

25.274

24.734

540

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39