6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Toelichting

In 2020 zijn voor zowel het Waddenfonds als het Investeringskader Waddengebied (IKW) evaluaties uitgevoerd, waarvan de uitkomsten in het voorjaar van 2021 met Provinciale Staten worden gedeeld. Het IKW is succesvol gebleken om een breed spectrum aan projecten in het waddengebied te realiseren, zowel voor ecologie als economie. De evaluatie maakt duidelijk dat de projectorganisatie goed functioneert en dat naast elke euro die het IKW investeert, drie euro wordt gelegd door bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, de rijksoverheid, Europese fondsen en particulieren. Dat is een uitstekende score. Ook leiden beide evaluaties tot enkele verbeteringen, zoals nog duidelijker en tijdiger communicatie met initiatiefnemers. Daarnaast is, mede naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoë, geconcludeerd dat het ‘Hoofddoel 2’ van het Waddenfonds (het tegengaan van externe bedreigingen) de komende jaren extra aandacht verdient. De uitwerking van deze punten worden medio 2021 met Provinciale Staten gedeeld.
In 2020 hebben vijf projecten subsidie ontvangen vanuit de provinciale cofinancieringsregeling voor Waddenfonds-projecten:
1. Huisduinen, ontdek het begin van de Wadden
2. Fort Kijkduin, ontwikkeling naar een Topfort
3. Boeren, vissers en buitenlui
4. Waddentools, Swimway Waddenzee
5. Uitbreiding Medemblikkerloods.

Daarnaast werd in het kader van het IKW subsidie verstrekt aan de projecten Vermarkten Wadden Werelderfgoed, Donkerte van de Wadden, Zoete Toekomst Texel, Noordkop en Green Shipping Noord-Holland. De komende jaren blijven wij inzetten op het ondersteunen van goede projecten die passen binnen het IKW, om op die manier de Waddenfondsmiddelen in 2027 volledig te hebben benut.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Cofinanciering Waddenfondsprojecten

Aantal

5

5

Zie tekst.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39