6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Toelichting

Platform Groen Kapitaal
Ook in 2020 is weer van alles toegevoegd aan het Platform Groen Kapitaal . Groen Kapitaal staat voor innovatieve oplossingen, die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Het accent ligt op het verder helpen van goede initiatieven en delen van kennis. We merken dat we steeds beter worden gevonden voor diverse soorten vragen. Soms is een korte toelichting of doorverwijzing naar kennis op ons platform of een netwerkpartner voldoende. Andere initiatieven begeleiden we intensiever. Als alternatieve vorm om kennis te delen en initiatieven verder te helpen is een interactieve Week van het Groene Kapitaal online en kleinschalig op locatie bij diverse initiatieven georganiseerd. Ter afsluiting is gewezen op het belang om de kracht van natuur voor gezondheid meer in te zetten . Groen Kapitaal is ook actief op diverse social media met ongeveer 2.700 volgers: Linkedin (790) , Twitter (910), Facebook (680) , Instagram (310) . Onze ambitie is om de komende jaren het aantal volgers aanzienlijk uit te breiden en ons bereik hiermee flink te vergroten.
Betrekken bij Groen
De provincie verstrekt jaarlijks subsidie aan de natuurorganisaties voor het gezamenlijk uitvoeren van het programma ‘Betrekken bij Groen . Dit programma heeft als doel vrijwilligers te ondersteunen die betrokken zijn bij het natuur- en landschapsbeheer (‘herstellers’), de monitoring van natuur (‘tellers’) en natuur- en milieueducatie (‘vertellers’). In 2020 is het aantal actieve vrijwilligers wat gedaald en zijn veel activiteiten afgelast in verband met de coronamaatregelen, of verplaatst naar online. Tegelijkertijd is de interesse om vrijwilligerswerk te doen nog steeds heel groot. Het op basis van het coalitieakkoord verhoogde budget voor het Betrekken bij Groen Fonds voorziet in een grote behoefte. Op de jaarlijkse Dialoogdag voor vrijwilligers is dit jaar online aandacht geweest voor de relatie tussen mens en natuur. Daarnaast is input gevraagd voor de nieuwe vierjarige programmaperiode, die in 2021 start. Een belangrijke winst van het programma zit in de coördinatie van het cursusaanbod via de Groene Academie . Het in 2020 noodgedwongen ingezette grotere online aanbod zal worden voortgezet. Daarbij zijn de gemeenten in de nieuwe programmaperiode ook nadrukkelijk in beeld.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Twitter-volgers Groen Kapitaal

Aantal

2.000

2.690

Betreft totaal aantal volgers op Twitter, Linkedin, Facebook en Instagram.

Aantal vrijwilligers

Aantal

13.500

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39