6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Toelichting

Groene Hart
In 2020 hebben wij ons onverminderd ingezet voor de bescherming en ontwikkeling van het unieke landschap van het Groene Hart . Zo hebben de PARK’s (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) van de drie provincies een advies uitgebracht over de Regionale Energie Strategieën die binnen het Groene Hart worden opgesteld. Ook bodemdaling is een prominent thema; de door het Rijk beschikbaar gestelde Impulsgelden zullen deels in het Groene Hart landen (bijvoorbeeld in de Ronde Hoep). In het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is het Groene Hart ook nadrukkelijk in beeld als te beschermen landschap. Ten slotte hebben de drie Groene Hart-provincies een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarmee de samenwerking de komende jaren is bestendigd.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
In de MRA Agenda 2016–2020 staat centraal dat in een druk en verstedelijkt gebied als de MRA, ook de groene leefomgeving van groot belang is om een plezierig woon- en werkklimaat te houden. De provincie speelt hier een belangrijke rol in. In 2020 hebben we, samen met de MRA-partners, de volgende resultaten geboekt:

  • Een goede positionering van het thema ‘landschap’ in de Verstedelijkingsstrategie MRA.
  • Om het ‘Narratief voor het MRA Landschap’ voor een breder publiek beter toegankelijk te maken is hierover een documentaire gemaakt, getiteld ‘MRA Landschap door de eeuwen heen’. De documentaire is beschikbaar op de websites van de provincie en de MRA .
  • In 2020 is het project ‘Buitenpoort Santpoort-Noord’ afgerond en geëvalueerd. De opgedane ervaring is verwerkt in het ‘Handboek Buitenpoorten’.
  • Er wordt een landschapscursus ontwikkeld voor vrijwilligers van natuur-, landschaps- en erfgoedorganisaties en recreatieondernemers, waarmee zij worden opgeleid tot landschapsambassadeurs van de MRA.

Nationale Parken
De Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland zijn het visitekaartje van de Noord-Hollandse natuurgebieden en richten zich op natuurbescherming, recreatie, educatie, promotie en onderzoek. Wij beschouwen de Nationale Parken als een waardevol instrument om bewoners en bezoekers van Noord-Holland te betrekken bij hun groene leefomgeving. Om deze reden leveren wij een financiële bijdrage aan de Nationale Parken. In 2020 heeft de corona-pandemie een grote invloed gehad op beide parken. Er zijn circa 30% meer bezoekers geweest dan in eerdere jaren: bezoekersmanagement en de bescherming van de natuur kwamen onder druk te staan. Tegelijkertijd wordt de waarde van onze natuur en de Nationale Parken hierdoor onderstreept. Veel activiteiten van de Parken zijn weliswaar niet in fysieke vorm doorgegaan, maar wel digitaal. Bovendien ontvingen de beide Parken in 2020 een subsidie van het Rijk, waarmee ze zich de komende jaren kunnen doorontwikkelen naar een toekomstbestendig ‘Nationaal Park Nieuwe Stijl’. De provincie levert cofinanciering bij deze rijkssubsidie door een koppeling te leggen met onze eigen gebiedsprocessen voor natuurontwikkeling in Zuid-Kennemerland en de kust/duinen van Texel.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Advisering door de gebiedscommissie Laag Holland (aantal adviezen aan GS)

Aantal

-

-

Gebiedscommisie Laag Holland is opgeheven (zie tekst).

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39