5. Ruimte

5.4 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Beleidsdoel 5.4

Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

5.4.1

Afstemming en regionale programmering woningbouw

1.743

1.521

1.826

-305

5.4.2

Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

54

3.351

2.613

738

Totaal lasten

1.797

4.872

4.439

433

Totaal baten

Totaal saldo

1.797

4.872

4.439

433

Storting

5.4.1

Resv. Woonbeleid

0

250

250

0

5.4.2

Resv. Woningbouw

1.200

1.200

1.200

0

Onttrekking

5.4.1

Resv. Woonbeleid

-1.100

-975

-975

0

5.4.2

Resv. Woningbouw

0

-2.870

-2.172

-698

Resultaat

1.897

2.477

2.742

-265

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39