5. Ruimte

5.4 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Toelichting

2020 was het laatste jaar waarin regio’s subsidie konden aanvragen voor uitvoeren van hun Regionaal Actie Programma wonen (RAP). De regeling is in de loop van het jaar ook opengesteld voor het opstellen van een woonakkoord. De provincie heeft subsidies verleend aan 12 uiteenlopende projecten.
In maart 2020 hebben GS de provinciale Woonagenda 2020-2025 vastgesteld, met een omschrijving van onze ambities, uitgangspunten en acties.
In de Omgevingsverordening is opgenomen en in de Woonagenda toegelicht dat alle regio’s een woonakkoord opstellen waarin afspraken staan met de provincie over aantallen, opgaven en acties. Het woonakkoord met West-Friesland is in november overeengekomen. De andere regio’s hebben al een begin gemaakt met het opstellen ervan.
In juni 2020 is in plaats van de gebruikelijke netwerkconferentie de Week van het Wonen georganiseerd. In deze week was er dagelijks een digitale themasessie over onder andere natuurinclusief bouwen, flexwonen of woningbouwversnelling.
We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar wachttijden voor sociale huurwoningen . Dit onderzoek met onze beleidsreactie is in november vastgesteld.
In november 2020 is een nieuwe uitvoeringsregeling woonakkoorden vastgesteld, die is toegespitst op het opstellen en uitvoeren van woonakkoorden. De regeling gaat in op 1 januari 2021.
In de Monitor Woningbouw zijn afspraken uit en de voortgang van de RAP’s gemonitord.
In diverse regio’s zijn projecten gestart om op basis van het instrument WoonZorgwijzer afspraken te maken over de kwaliteit van woningen en over welzijn, zorg en voorzieningen.
In het programma Bouwen & Wonen van de MRA heeft de provincie een actieve rol genomen in het kader van de Woondeal met het Rijk, de nadere uitwerking Sleutelgebieden/aanpak Bereikbare steden en afspraken met het Rijk over de benodigde woningbouwproductie en het in beeld brengen van de plancapaciteit voor korte, middellange en lange termijn.
De viewer woningbouwlocaties is in 2020 voor zowel de MRA als voor Noord-Holland Noord geactualiseerd.
Het monitoren van de voortgang van grote woningbouwprojecten is voor Noord-Holland Noord opgepakt in het Dashboard . In het zuiden van de provincie is de voortgang van grote projecten via het Kernteam Versnelling van de MRA en provincie gemonitord en waar nodig zijn acties uitgezet om knelpunten weg te nemen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39