5. Ruimte

5.4 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Toelichting

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw is uitvoering gegeven aan diverse maatregelen om de woningbouwproductie te versnellen.
De provincie heeft in 2018 subsidie beschikbaar gesteld aan de MRA, voor een flexibele schil waarmee gemeenten cofinanciering krijgen voor inhuur van extra expertise voor woningbouwprojecten. In 2020 zijn diverse experts ingehuurd om gemeenten te helpen om woningbouw te versnellen en te helpen bij aanvragen voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Verder wordt vanuit dit budget de in 2020 aangestelde Bouwambassadeur ingehuurd.
Het uitvoeringsprogramma bevat tevens subsidie voor financiële knelpunten bij gemeentelijke woningbouwprojecten. Vanuit dit knelpuntenbudget is in 2020 subsidie verleend voor versnelling van de woningbouw. Voor het project Koepelterrein in Haarlem was in 2020 eveneens een subsidiebedrag gereserveerd, maar deze aanvraag is pas eind december binnengekomen en wordt daarom begin 2021 verstrekt.
Voor Noord-Holland Noord liep de subsidieregeling ‘Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2019’ tot en met december 2020, het volledige bedrag is benut c.q. beschikt. Door de inzet van 43 mensen zijn 15 woningbouwprojecten met gezamenlijk ruim 2.600 woningen versneld.
In de provinciale Woonagenda 2020-2025 die GS begin maart hebben vastgesteld is besloten om het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw te verlengen tot en met 2024. In december hebben GS de herijking van het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw vastgesteld, met daarin een verruiming van de subsidiemogelijkheden voor gemeenten.
De samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland is in 2020 afgerond. De provincie geeft vervolg aan deze samenwerking via de Bouwtafels. Vanuit onze rol als kennismakelaar heeft de provincie in 2020 tweemaal een Klankbordgroep Marktpartijen georganiseerd om kennis en ervaring te delen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39