6. Groen

6.2 Beheren van de groenstructuur

Toelichting

De Wet natuurbescherming geeft de provincie Noord-Holland een aantal taken en bevoegdheden, die hierna worden toegelicht.

Natura 2000-gebieden en stikstof

Inmiddels is voor elk van de negentien Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden een beheerplan vastgesteld, met uitzondering van het gebied Oostelijke Vechtplassen (dat gebeurt in 2021). Initiatieven in of nabij Natura 2000-gebieden die negatieve gevolgen kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen, zijn alleen toegestaan als hiervoor een vergunning is verleend. Deze vergunningverlening is gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord , die werkt conform wetgeving en door de provincie vastgestelde verordeningen en beleidsregels . Ook houdt de Omgevingsdienst toezicht op naleving van de wet. In 2020 was de stikstofproblematiek het belangrijkste onderwerp inzake de vergunningverlening. Vanwege het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is grote onzekerheid ontstaan. Zowel projecten met een lopende vergunningaanvraag, als projecten die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, moesten opnieuw beoordeeld worden. In 2020 heeft de provincie, in afstemming met alle andere provincies, de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland opgesteld om spelregels te bepalen voor de vergunningverlening. Verder is in IPO-verband gestart met de ontwikkeling van een stikstofdepositobank. Hier wordt in 2021 verder over gesproken, o.a. over de financiering. De gebiedsgerichte aanpak stikstof, die zich richt op herstel van natuurgebieden en het terugdringen van de stikstofdepositie, wordt toegelicht onder operationeel doel 6.1.1.
Soortenbescherming, invasieve exoten en opvangcentra
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn de provincies ook verantwoordelijk geworden voor het nemen van maatregelen voor het behoud en herstel van Europees en internationaal beschermde soorten en zogenoemde ‘Rode Lijstsoorten’ en hun leefgebied. In het Masterplan biodiversiteit is beschreven hoe wij dit in 2021 een verdere impuls zullen geven. Daarnaast stelt de provincie voor de jaren 2020 en 2021 middelen beschikbaar om opvangcentra voor wilde dieren te ondersteunen. Invasieve exoten vormen een bedreiging voor andere (inheemse) soorten en kunnen daardoor schadelijk zijn voor de biodiversiteit. De aanpak van invasieve exoten is onder het Masterplan Biodiversiteit uitgewerkt. Daarin staat benoemd dat we in 2021 samen met natuurbeheerders en gemeenten werken aan een intensivering van het beleid, door oprichting van een provinciale regiegroep, kennisontwikkeling en concrete maatregelen, zoals in 2020 al ter bestrijding van watercrassula op Texel en cabomba in de Vechtplassen.
Faunabeheer
De Wet natuurbescherming verbiedt het doden of verstoren van beschermde dieren. Tegelijkertijd veroorzaken deze beschermde dieren soms aanzienlijke problemen. De provincie kan dan een vrijstelling of ontheffing verlenen op dit verbod. Hierbij wordt steeds een balans gezocht tussen de instandhouding van een populatie, en bescherming van de intrinsieke waarde van dieren enerzijds, en maatschappelijke belangen zoals volksgezondheid, openbare veiligheid en het tegengaan van belangrijke schade aan gewassen of flora en fauna, anderzijds. Deze werkzaamheden zijn gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Basis hiervoor zijn verordeningen en beleidsregels die door de provincie zijn vastgesteld. Het faunabeheer wordt uitgevoerd door de partijen die zijn verenigd in de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland . In Noord-Holland is de grote populatie ganzen urgent. Ganzen horen bij het Noord-Hollandse landschap, maar de huidige populatie – met name jaarrond verblijvende ganzen – veroorzaakt veel schade aan agrarische gewassen en kan een gevaar vormen voor de vliegveiligheid. Het provinciaal beleid richt zich er op een balans te vinden tussen enerzijds de bescherming van trekganzen en anderzijds het bieden van ruime mogelijkheden aan agrarische ondernemers om gewasschade door ganzen te voorkomen. De aanpak hiervan is door de Faunabeheereenheid beschreven in het Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland en het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol .

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Percentage tijdig verleende besluiten Wnb (binnen wettelijke termijn)

Percentage

≥ 92

95

Dit percentage is exclusief de aanvragen vergunningen stikstof, waarvoor een langere doorlooptijd geldt. De Omgevingsdienst is momenteel bezig met het invoeren van een nieuw registratiesysteem waardoor deze cijfers in de toekomst ook beschikbaar zijn.

Aantal controles Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP)

Aantal

1.200

1.154

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39