6. Groen

6.2 Beheren van de groenstructuur

Toelichting

In 2020 is de in het coalitieakkoord aangekondigde Visie Recreatie & Toerisme vormgegeven, die naar verwachting medio 2021 kan worden vastgesteld. Daarnaast hebben wij onze jaarlijkse bijdrage aan de organisaties Wandelnet en Fietsplatform voortgezet, evenals onze subsidie voor het beheer van het Noord-Hollandpad en voor de uitbreiding van het Wandelnetwerk Noord-Holland . In de eerste helft van 2020 zijn de Langeafstand Fietsroutes (LF) Zuiderzeeroute en LF Kustroute aan het rijtje LF-icoonroutes toegevoegd. Beide nieuwe LF-icoonroutes zijn genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2021. Het Wandelnetwerk Westfriesland is eind augustus 2020 geopend, waarvan het onderdeel Streekpad Westfriese Omringdijk op de shortlist staat voor de uitverkiezing van de Wandelroute van het Jaar 2021.
Op het onderwerp ‘governance recreatieschappen’ is in 2020 grote vooruitgang geboekt. In ons coalitieakkoord staat de wens om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering bij Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH, de beheerder van de recreatiegebieden), te scheiden. In gezamenlijk overleg met RNH en de gemeenten hebben wij geconcludeerd dat de oprichting van een klein Bestuursbureau de beste manier is om dit te doen. Zo kunnen de opdrachtgevende taken door dit Bestuursbureau gebeuren en kan RNH zich op de uitvoering richten. Naar verwachting is het Bestuursbureau per 1 januari 2022 operationeel. Een andere belangrijke stap is in 2020 gezet bij het Plassenschap Loosdrecht. Hier was sprake van een acuut probleem, omdat de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) failliet dreigde te gaan. In 2020 is hier stevig op geïntervenieerd, met als resultaat dat het Plassenschap Loosdrecht eind 2020 aan haar participanten heeft voorgesteld RMN per 1 januari 2022 te liquideren en het beheer in het Plassenschap onder te brengen bij de gemeente Wijdemeren.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Beheerd areaal recreatieschappen

Hectare

5.624

5.624

Aantal bezoeken

Aantal

11.224.000

14.500.000

Door de toenemende verstedelijking, groei van het aantal inwoners (en dus recreanten) en de (mede door Corona) toegenomen populariteit van buitenrecreatie, zijn de bezoekersaantallen hoger dan verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39