6. Groen

6.2 Beheren van de groenstructuur

Toelichting

In het ‘coronajaar’ 2020 is de grote waarde van onze natuur- en recreatiegebieden en recreatieve routes voor wandelen en fietsen nog duidelijker geworden. Ze werden drukbezocht door mensen die even het huis uit wilden voor een wandeling, fietstocht en een frisse neus. We hebben in 2020 nauw contact onderhouden met de beheerders van onze natuur- en recreatiegebieden over de drukte in hun gebieden. Daarnaast hebben we op verschillende manieren bijgedragen aan het in stand houden en goed beheren van deze gebieden.
Onze subsidieregelingen voor het natuur- en landschapsbeheer hebben wij in 2020 voortgezet. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kon met 1.100 hectare worden uitgebreid in akkergebieden, met name in de Kop van Noord-Holland en op Texel. Behalve uitbreiding van beheer en het aantal deelnemende agrariërs, zetten de agrarische collectieven zich in voor monitoring en kennisdeling, bijvoorbeeld in studiegroepen over beheermaatregelen voor onder andere akkervogels, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de effecten van akkerranden in de vorm van natuurlijke plaagbestrijding. De provincie heeft in 2020 een kennisdag over het bestrijden van de plant Pitrus georganiseerd.
De provincie gaat eind 2022 stoppen met de huidige vorm van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (anlb) binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De reden hiervoor is dat het NNN een duurzaam ecologische structuur is en bij agrarisch natuurbeheer de primaire gebruiksfunctie ‘agrarisch’ blijft. Dit was al eerder besloten, maar is een jaar later dan aanvankelijk gepland, omdat de lopende subsidies voor agrarisch natuurbeheer met een jaar verlengd zijn vanwege de vertraagde invoering van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De provincie is in overleg met diverse partijen waaronder grondeigenaren en grondgebruikers over nieuwe vormen van NNN-waardig agrarisch natuurlijk- en landschapsbeheer die binnen het NNN toegepast kunnen worden na 2022. De lopende gebiedsprocessen in de drie ‘pilotgebieden’ voor het duurzaam agrarisch natuurbeheer (Mijzenpolder, Eilandspolder-West en Wormer- en Jisperveld) zijn in 2020 voortgezet. Deze gebiedsprocessen worden begin 2021 omgevormd tot volledig integrale gebiedsprocessen, waar ook (onder andere) de stikstof- en bodemdalingsopgaven worden meegenomen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Beheerd areaal natuurbeheer

Hectare

28.100

27.811

In 2020 is door Staatsbosbeheer minder beheer aangevraagd bij de provincie, dan in 2019 bij RVO. Andere terreinbeherende organisaties en particulieren hebben wel meer beheer aangevraagd, maar netto is er minder beheerd areaal natuurbeheer.

Beheerd areaal agrarisch natuurbeheer

Hectare

13.500

15.100

In 2020 is uitbreiding geweest van 1.100 ha. om meer vogelakkers en akkerranden te beheren.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39