Paragrafen

Bedrijfsvoering

Planning en control cyclus
Provinciale Staten hebben aanbevelingen geformuleerd om de begrotingssystematiek te verbeteren vanuit de ambitie de planning- en control cyclus verder te ontwikkelen en digitaliseren (PS-besluit van 12 februari 2018). Na de implementatie van het nieuwe begrotingsformat in de begroting en jaarrekening 2019 is het nieuwe format in 2020 verder doorontwikkeld met als belangrijkste doel om de informatiewaarde verder te vergroten en tegelijkertijd de omvang van de P&C documenten te verkleinen. Bij deze jaarrekening 2020 is daarnaast, als uitwerking van motie 174 over helder taalgebruik, een oplegger bij de jaarrekening opgesteld met het taalniveau B1 om de toegankelijkheid voor onze inwoners te vergroten. In 2020 is een start gemaakt met het verbetertraject van de beleidsindicatoren in de provinciale P&C cyclus.

Verbeteren financiële informatievoorziening
Het financieel systeem en de bijbehorende procedures en werkwijzen zijn herijkt op basis van de geïnventariseerde financiële informatiebehoefte van de provinciale organisatie. De implementatie van de herinrichting van het nieuwe financieel systeem is conform planning in 2020 opgeleverd.

Financiële hygiëne
Een belangrijk doel in 2020 was het verbeteren van de financieel-administratieve hygiëne (juiste, volledige en up-to-date administratieve gegevens in de loop van het jaar) en het versterken van de onderliggende administratieve processen, zodat zowel de financiële functie als de lijn het juiste inzicht hebben in de actuele financiële cijfers en de administratieve onderbouwing. Het programma financiële hygiëne is in 2020 conform planning voortgezet. Belangrijke mijlpalen waren het jaarrekeningtraject 2019 dat conform planning is doorlopen en de implementatie van het tussentijds afsluiten in 2020.

Interne beheersing en risicomanagement
Per directie zijn interne beheersplannen ontwikkeld die richtinggevend zijn voor de (strategische) sturing en interne beheersing van de individuele directies. In de loop van 2020 zijn meerdere (kritische) bedrijfsprocessen beschreven; gericht op het versterken van de interne beheersing. De focus hierbij lag op het beheersen van de risico’s op het vlak van rechtmatigheid en getrouwheid. Middels de verbijzonderde interne controle (VIC) wordt onafhankelijk gecontroleerd of die risico’s inderdaad afdoende worden beheerst. De provincie heeft zich op die manier voorbereid op de wetswijziging met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording die naar verwachting met ingang van 2021 zal worden doorgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39