2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

Vanuit haar zelfstandige rol als wegbeheerder is de provincie verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur. Het vaste en variabele onderhoud is ondergebracht in 6 gebiedscontracten. Hierbinnen zijn de aannemerscombinaties verantwoordelijk voor het programmeren, plannen en uitvoeren van het onderhoud.

Innovatie en duurzaamheid

Renovaties en vervangingen zijn ondergebracht in projecten, soms in combinatie met aanleg van nieuwe infrastructuur. Dit gebeurt om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in projecten. Waar mogelijk wordt actief gebruikgemaakt van innovatieve manieren om aanleg en beheer efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. De instrumenten om duurzaamheid te stimuleren zijn primair afkomstig uit de Green Deal Duurzaam GWW. Hiermee streeft de provincie uniformiteit met andere opdrachtgevers na. De provincie Noord-Holland speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van deze instrumenten. Daarnaast worden deze instrumenten aangevuld met specifieke instrumenten zoals een voor de provincie relevante maatregelenlijst en het materialenpaspoort. Dit bevordert hoogwaardig hergebruik van materialen uit de eigen infrastructuur. In het nieuwe inkoopbeleid wordt duurzaamheid (circulair en klimaatneutraal inkopen) bij opdrachten van de provincie meegenomen en uitgewerkt. Voor projecten die al in uitvoering zijn of reeds zijn aanbesteed, wordt actief gezocht naar het toevoegen van duurzaamheidsmaatregelen zonder het lopende proces te frustreren.
In 2020 is gestart met de dataverzameling voor een CO
2 /MKI-monitor. Hiermee worden keuzesvoor het te verwachten resultaat kwantitatief beter onderbouwd. De voortgang ten opzichte van de doelstellingen wordt hiermee ook bewaakt.
Met ledverlichting kan de provincie zo’n 40% van het energieverbruik besparen ten opzichte van conventionele openbare verlichting. Daarnaast gaan ledlampen veel langer mee, wat scheelt in kosten van inspectie, onderhoud en de doorstroming op de wegen. In november 2020 is daarom begonnen met het vervangen van de conventionele SON-T en SOX verlichting door ledarmaturen.

Voortgang projecten (om areaal in stand te houden)

De vervanging van de Leeghwaterbrug is een ingewikkelde operatie gebleken met ook veel tegenslagen. Er was een bouwstop met de daarmee gepaard gaande overlast. Maart 2020 is de brug uiteindelijk opgeleverd. Ook het project brug Ouderkerk heeft vertraging opgelopen. Eind 2020 is het gelukt tot overeenstemming over de benodigde grond te komen, zodat het project kan herstarten. Daarnaast is binnen de gebiedscontracten groot onderhoud uitgevoerd aan verhardingen en kunstwerken zoals gepland.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

% wegen (incl. kunstwerken) voldoet aan beeld kwaliteitseisen

Percentage

95

95

Netwerk “stroomwegen” en “fietspaden” zitten onder de 95%.  

Projecten afgerond volgens kwaliteitseisen scope

Percentage

100

100

Nauwkeurigheid raming kasritme

Percentage

80

92

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39