2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

Het onderhoud van onze infrastructuur draagt bij aan de doorstroming, duurzaamheid, veiligheid, het imago en de leefbaarheid binnen de provincie. Daarbij streven wij naar een hoge tevredenheid bij de weggebruikers. Het resultaat van onze beheerinspanning is dat 88% van de weggebruikers (zeer) tevreden is, hetgeen uit het wegbelevingsonderzoek 2019 blijkt. Het gewenste en bereikte kwaliteitsniveau staat beschreven in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG 2020-2023). Deze NIKG 2020-2023 is in november 2020 vastgesteld door Provinciale Staten.
Op basis van de huidige gestelde kaders en kwaliteitseisen is het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2021-2028 (iMPI) opgesteld. In dit iMPI wordt inzicht gegeven in het onderhoudsprogramma en de benodigde financiering voor onderhoud van het areaal met inachtneming van de gestelde eisen. In november 2020 is door Provinciale Staten het iMPI 2021-2028 vastgesteld en zijn de kredieten beschikbaar gesteld.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Vaststellen assetmanagement visie & strategieplan (4 jaarlijks)

Aantal

-

ja

Vaststellen PMO (jaarlijks)

Aantal

1

1

Wegbelevings onderzoek (% zeer tevreden weggebruikers)

Percentage

80

88

Referentie - Wegbelevingsmonitor Automobilisten, december 2019 en Belevingsonderzoek Recreatievaart 2019, versie 2 – 1 april 2020

CO2 meting implementeren en doelstelling vaststellen

Aantal

-

Nee

Het offertetraject (incl. scopebepaling) en het vergaren van data heeft meer tijd gekost dan vooraf voorzien

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39